Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds de Grieken hadden een spel, dat groote gelijkenis vertoont met het huidige voetbalspel. De spelers aan den éénen kant moesten den bal over een lijn krijgen, die door de andere groep werd verdedigd. Dit was een kleine bal; de Romeinen hadden een grooten, opgeblazen bal, de follis, die echter met de hand werd geworpen. Er is geen reden om aan te nemen, dat deze bal, die zoo groote overeenkomst met den voetbal vertoont, ooit naar de regels van het spel geschopt werd, of dat er eenig eigenlijk voetbalspel bij de Romeinen bestond.

De eerste bal, waarmee in Engeland op deze wijze werd gespeeld, te Chester, was, naar de chroniqueurs zeggen, het hoofd van een Deen' dien men gedood had. Fitz Stephen, een schrijver in de 12de eeuw[ vertelt van een spel, dat elk jaar op een bepaalden dag door de jongens werd gespeeld, en dat ongetwijfeld „football" moet geweest zijn. Gedurende de regeering van Edward II was het spel populair in Engeland (1307—1327). Het werd zoo druk gespeeld in de straten, dat vreedzame kooplui er in hun bedrijf door werden gehinderd, en in 1314 verbood de koning het spel als leidende tot vredebreuk. „Bijaldien er een groot lawijd in de stad wordt veroorzaakt door het slingeren van groote ballen, waaruit vele kwade gevolgen zouden kunnen voortkomen, hetgeen God verhoede; bevelen en verbieden wij in naam des konings, op straffe van hechtenis' zulk een spel in de stad." In Edward IIPs regeering werd „football", toen voor het eerst zoo genoemd, verboden om een andere reden, en wel daar het de oefening van hetschieten in onbruik deed geraken, die zoo veel waarde had voor de militaire macht van het land. Telkens weer werd het spel in Engeland en Schotland door verbodsbepalingen getroffen. Hendrik VIII verbood het, te zamen met kaartspelen en dobbelen, en dreigde hem, die het in zijn huis of op zijn grond liet spelen, met de doodstraf.

Het spel werd dan ook in die tijden woest gespeeld, en schijnt nog weinig georganiseerd. In 1583 noemt Stubbles, een puritein, schrijver van „Anatomie of Abuses in the Realme of England", als een der teekenen van een spoedig eind van de wereld „football playing and other develishe pastimes on the Sabbath day". Andere spelen, als kaartspel, dobbelspel, tennis en balspel noemt hij slechts „dwaas".' Shakespeare zegt in „Comedy of Errors":

Am I so round with you as you with me

That like a football you do spurn me thus?

You spurn me hence and he will spurn me hither;

If I last in this service you must case me in leather.

Sluiten