Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWING.

Als wij in de kunst van modes kunnen spreken — er behoort eenige moedwil toe om dien term te gebruiken, maar geheel en al onbillijk is hij toch niet — dan is die mode na te wijzen, evengoed als in de uitbeeldingswijs, in de keuze der onderwerpen. Bepaalde soorten van onderwerpen hebben altijd in zekere perioden de menschen geboeid, en de ontdekkingen, die de meesters deden, van het schoon in een bepaald gegeven, worden altijd door minder oorspronkelijke geesten uitgebuit. Er kwam dan ook steeds vraag naar alles, waarin successen waren behaald; had A een zeegezicht van een groot meester, dan wou B ook een zeegezicht hebben, en als hij den grooten meester niet betalen kon, nam hij er een van een wat minder beroemden en minder grooten, — als hij ook maar een zeegezicht had.

Wanneer is nu het sport-onderwerp mode geweest? Zelden.

Wij kunnen eigenlijk maar in twee gevallen daarvan spreken.

De eerste van die twee perioden valt samen met die, waarin de schilders, teekenaars en graveurs in ons land zich geheel en al hadden afgewend van de uitbeelding van bijbelsche onderwerpen en heiligenlegenden, waarin ze ook reeds voor een groot deel de werkelijkheid van hun eigen tijd hadden weergegeven. Het eenvoudige, zakelijke vertellen van het in hun eigen omgeving opgemerkte, leidde er een Jan van de Velde, Pieter Balten, Vinckebooms, Averkamp toe, ook het ijsvermaak, in hooge mate genoegelijk en karakteristiek, eindelooze malen af te beelden, om den kijk dien het gaf op het volksleven, om de incidenten, om het landschap, om de menigte der toeschouwers. Er zal zeker ook vraag naar zijn geweest, maar buiten kijf was het onderwerp naar hun gading.

Het andere geval is dat van de Engelsche sporting-prints in het eind der achttiende en het begin der negentiende eeuw. Hier was stellig de vraag het eerst.

De vraag naar prenten — meest gekleurde (met de hand gekleurde) gravures en etsen — was in dien tijd, toen het geïllustreerde boek en het tijdschrift zeldzaamheden waren, groot De prentenwinkels stelden die prenten, politieke en andere, voor de straatvensters ten toon, en het kijken

Sluiten