Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarnaar was een van de genoegens der menigte. Ter afwisseling van politiek en schandaalkroniek zag men natuurlijk gaarne de sport, toen reeds populair, in aardige prenten voorgesteld. Portretten van beroemde boksers, en van beroemde paarden werden druk gekocht. Zulke prenten, slechts bij uitzondering tot het eigenlijk gebied der kunst behoorend, (zeer vele zijn van Henry Alken) hebben een eigenaardige charme van kleur en zijn als documenten voor de kennis van het maatschappelijk leven wel het bekijken waard.

In onzen tijd van druk sportleven is dergelijke actueele kunst van luchtig en voorbijgaand karakter vrijwel verdrongen door de fotografie. Het is jammer, want de tafreelen van het sportleven bieden aardige problemen. Eén van die problemen, en wel één, dat toch in deze kunstperiode en de direct aan deze voorafgaande de gemoederen veel heeft bezig gehouden, is de uitdrukking van de beweging. Impressionist en futurist, beide hebben ze zich er op geworpen, en toch als men nagaat, wanneer deze toch voor de hand liggende opgaven van het moderne leven hen hebben geroepen, is de oogst schaarsch.

Zou er dan toch altijd in de praktijk van het leven een moeilijk te overbruggen kloof zijn tusschen den man van de actie, van het bezige streven, en den kunstenaar die, hoezeer hij de stof, die de werkelijkheid biedt, weet te gebruiken, toch in zijn verbeeldingen een ander, eigen leven leidt?

In mijn inleiding heb ik het een en ander gezegd over de beteekenis en het gebruik van de woorden sport en spel op zich zelf.

Over sport en spel in de kunst blijven nog vele algemeene opmerkingen te maken. Hoezeer mén het ook oneens moge zijn over de beteekenis der woorden en over het gebied van menschelijke actie, dat ze bestrijken, dit is toch wel zeker, dat ze altijd doelen op beweging, actie, handeling.

Het duidelijkst is dat het geval bij alle open luchtsporten en spelen en bij alle binnenhuisspelen waarbij men niet aan een tafel zit. Bij schaatsenrijden, slee-rijden, balspelen van allerlei aard, en bij jachten en dansen is de beweging zelfs een snelle, verplaatst zich de speler voortdurend en vlug. Wij zullen dadelijk zien, dat dit voor de behandeling dier onderwerpen in de kunst van groot belang is.

. Maar ook bij het zittende spel is een minimum van lichamelijke actie steéds vereischt, het zou anders geen spel zijn. Spel is altijd een soort van bezigheid, en nooit uitsluitend van de hersenen, van het

4

Sluiten