Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maaktheid, het vervluchtigen, het voorbijgaan van het gebaar, van de houding, en ook het onevenwichtige, drukke van de levensuiting.

Iets dergelijks hebben de impressionisten eigenlijk eerst gepoogd te geven, en door hun manier van aanduiden, met vlekken en strepen, die tevens zooveel mogelijk den vorm weergeven, beantwoorden zij vaak voor ons gevoel beter dan kunstenaars van vroegere scholen de opgaaf om het beweeglijke, het voortvlietende van het leven te geven; maar ook om te suggereeren wat aan de beweging nog verbonden is: bij den dans de muziek, bij het schaatsenrijden het doorklieven van de lucht, de wind, die door de kleeren ruischt, de bochten en zwierige cirkels, die de schaats trekt. Het is daarom, dat de sport en het spel voor de moderne kunst (ik spreek hier van het impressionisme en van zijn zonderlinge consequentie, het futurisme) zulke buitengewoon interessante problemen bieden, en dat ons dikwijls de behandeling van deze stof door onze tijdgenooten meer aan doet dan die in klassieke werken.

Maar~wie zal zeggen, of wij het daarin bij het rechte eind hebben? Een ander geslacht zal deze dingen misschien anders zien, en ten slotte beter inzien, wat de hoofdzaak is.

Want er is voorzeker wel het een en ander aan te merken op het streven, om juist het vluchtige, vliedende leven, de beweging weer te geven, en het is zeer de vraag, of de rust, de zwijgende, geruischlooze, voldane en wijze rust niet hooger is, ook in aesthetischen zin.

Er is misschien reden te over, om in de uitbeelding van een snel voorbijgaand gebaar van een voetballer, op één been staande, met het andere woest slingerend, en met de armen wild daarbij reageerend, hoe goed ze ook de actie en het karakter van het spel weergeeft, iets al te stijlloos, te onaesthetisch te vinden, en te oordeelen, dat eigenlijk de bewegingen en gebaren der Grieksche worstelaars en hardloopers, die wij niet zoo grif herkennen, en waarbij men niet zulk een onmiddellijke impressie krijgt van vlugheid en wisseling, meer veelomvattend en in iioogeren zin karaktervoller zijn.

Zoo kunnen er bij de afbeeldingen van zulk een luchtig onderwerp als sport en spel beschouwingen van kunsthistorischen aard zich aanmelden, maar wij zullen daarin niet verder treden en hopen, dat de vele en velerlei prenten den beschouwer nader zullen brengen, zoowel aan de gezonde en. karaktervormende spelen als aan de kunst.

Sluiten