Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn principe mee bezighouden? Het moet, om er bij dezen en voor het vervolg eens vooral mee te hebben afgedaan.

Sportlieden zijn maar menschen, en er zijn ook onder hen die stokpaardjes berijden. Wel allerminst voor deze categorie is dit boek bedoeld! Hun stokpaardje is dan bijvoorbeeld dit, dat alleen sport is, die sport welke hun voorkeur heeft, of dat zij spelen per se minderwaardig achten aan sport Voor hen mag dat zoo zijn, voor den kunstenaar, die onderwerpen als deze kiest terwille van de beweging die ze veroorzaken of de gespannenheid van vermogens die ze vereischen, is een kind dat hoepelt, of een oude heer die schaakt een precies even belangrijk object als de beoefenaar van de meest krachtvereischende of strengst gereglementeerde sport

Naast het paardrijden — en het ezel of muilezelrijden, dat voor ons doel hetzelfde is, — wij zullen , van kameel of olifant berijden nu maar niet spreken, daar het toch wel zelden voor plezier zal worden gedaan — is er nog van den bok rijden, naast riding, driving. Dit geschiedt vooral in den tegenwoordigen tijd nog meer dan het paardrijden in de eerste plaats om te vervoeren, met verkeersoogmerken, maar het is en was toch ook een sport en mag als zoodanig niet worden vergeten.

Hetzelfde geldt voor fietsen en automobielrijden, familiaar genaamd tuffen. Het is waar, dat een slagersjongen, die op de fiets van zijn baas bestellingen bezorgt vaak bezield is met een waarlijk sportieyen geest en door zijn spurten, capriolen en kunsten een waardiger object oplevert voor den teekenaar van het menschelijk lichaam in actie, dan de heer of dame van middelbaren leeftijd, die zwoegend en tobbend zoo'n beetje voortsukkelen om hun overtollige vet kwijt te raken, toch doen zij het in hoogste instantie voor plezier en hij niet

Het vliegen, tot voor eenigen tijd algemeen beschouwd als een bij uitstek edele sport, gevaarlijk, zooals een sport behoort te zijn, alleen voor wie ze beoefende, is een min of meer doeltreffend middel in het krijgsbedrijf gebleken, maar het heeft naar te hopen is, daarom den naam van sport nog niet verbeurd.

Alpensport, voorzoover het den toerist betreft behoort eveneens tot ons gebied, en het schommelen, wippen en dergelijke, hebben recht zoo niet op den naam van sport dan toch op dien van spelen, en wel van zomerspelen, want in den winter bezoekt men den theetuin of de uitspanning of den speeltuin, hoe men die gelegenheid noemen wil, niet bij voorkeur.

Sluiten