Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch na verwant aan het edel ros, gebruiken om een soort vai malloten], surrogaat van de rijsport, uit te oefenen! Daar aan he strand, te Scheveningen, Zandvoort, Boulogne sur Mer, Margate ei hoe al die badplaatsen heeten, daar wordt door den dikken logger man of de gratielooze juffrouw op zijn rug, en door den krijschender stokzwaaienden en meppenden jongen naast zich, de ezel eerst goed bestraft voor zijn ietwat groteske gelijkenis op den grootsten vriend der menschen, en wie hem daar, in zijn tijden van verpoozing en rust, stil en geduldig ziet staan wachten op zijn verdwaasde vrachtjes getuigd en gezadeld, met zijn ietwat hulpeloozen blik in de wijde ruimte, gevoelt toch iets anders dan verachting en spot voor het beest, dat toch altijd nog wel een gaver onderdeel der schepping is dan de wandelstok of parasol-zwaaiende, wanstaltige, gillerige domwreede wezens, die zijn kracht straks zullen misbruiken.

Verschillende teekenaars hebben iets van deze beschouwing gegeven m hun tafereelen van ezelrijdende strandbezoekers, anderen hebben een gracelijker onderwerp gekozen en een aardig jongetje of meisje, een meer passende vracht, op den rug van het ezeltje gezet Als sport voor groote menschen blijft het ezelrijden wel wat verachtelijk Busch beschrijft de ezelrijderij van een jonkman, die door nichtjes wordt overgehaald eens rond te rijden, aldus:

Schon sitzt er drauf und kommt nicht weiter, Worob die Ba3en aüszerst heiter. Er denkt: »Ja wart! du wirst schon gehn Ich muss dich mal beim Schwanze drehn!"

dan brandt hij het onwillig beest met zijn sigarenpuntje:

Jetzt brennt er ihm am Kreuz herum Den Esel zieh'n die Schmerzen krumm Und er, der eben noch verstockt, Ermuntert sich, und springt und boekt.

En zoo geeft hij een drastische demonstratie van het groteske idiotenge gedoe van een Zondagsruiter op een ezel, van een onbekwaam hanteerder van een ontoeschietelijk instrument.

Hoewel het ezelrijden niet als een mooie en ernstige sport beschouwd kan worden, is het zóó vaak geschilderd en geteekend, dat er hier eemge woorden aan moesten worden gewijd. Zoo geen sport dan is het althans een spel, dat veel beoefend wordt door kinderen en volwassenen.

3

Sluiten