Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewaarschuwd, als hij een vlieg ziet, die niet in dat seizoen thuis behoort Daarentegen schijnt hij geen notitie te hebben van de afmeting, en hapt naar aas dat grooter is dan in de natuur.

Er zijn natuurlijk allerlei verschillende methoden en handleidingen voor het hengelen, ook in verband met de soort van visch die men vangen wiL De forel, de snoek, de zalm, de baars vereischen elk een andere behandeling en taktiek. Het is merkwaardig, in de beschouwing der menschen de verandering in zeden en opvattingen na te gaan. Lord Byron het zich, zooals we gezien hebben, zeer ongunstig uit over den hengelaar, maar de wilde romantische dandy en dichter zal op andere punten misschien weer niet zoo zachtzinnig en vreedzaam zijn geweest als de goede Isaac Walton, de 17de-eeuwsche schrijver van een klassiek geworden boek over het hengelen, welke brave man een hartstochtelijk hef hebber van het »wreed vermaak" moet geweest zijn » Treckt als 't nopt visscher" zegt Gats, en rijmt:

DE GENEN, DIE BIJ DEN VISSER STAET, SPREECKT.

Wel, maet, hoe sit ghij dus en gaept,

Mij dunckt voorseker dat ghij slaept;

Want siet de vis bijt aen het aes,

En ghij sit als een rechte dwaes,

Ghij sit gelijck een quack en siet,

En dat u raeckt en doet ghij niet.

Ick bid, en gaept niet hier of daer,

Maer neemt in tijds uw saken waer:

Een goede kans is glibberglat,

Sij dient met haesten opgevat,

En 't is voorwaer geen handigh man

Die sijn geluck niet vatten kan;

Want die het voordeel eens ontglijt,

Die is het al sijn leven quijt,

En schoon hij naemaels anders wou,

Hij wint niet anders dan berou.

Al wie dan niet in tijts en vist,

Is waert dat hij de sode mist

Ghij, daerom, vrient, let op uw stuck,

En past wel op het vluchtigh Luck.

Terwijl het voor uw deure klopt;

Treckt, visscher, treckt, terwijl het nopt.

't Geluck

Is vlugh

Die het vat

Die het hadt,

Die het quist

Die het mist

Sluiten