Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERP- EN VANGSPELEN.

Verschillende balspelen zijn in de 16de en 17de eeuw in zwang, zooals de platen uit dien tijd vertoonen. Het kaatsen, dat in Friesland en in België nog veel wordt gedaan, en kolven, en maliëen (zie de plaat van Romeyn de Hooghe), het raketten, met bal of vederbaL Voor het kolven was eerst meestal de grond met schelpen bestrooid, het perk was vierkant afgeschut en de kolf was een stok met een houten klik, terwijl de bal van haar was en gezet werd op een tuitje van zand. Later werd de grond vaster gemaakt, werden de ballen zwaarder, en van sajet, de klikken en de kolf stelen van koper en het perk met zware palen afgezet Golf is een ander spel, waarbij een kleine bal in zoo min mogelijk slagen over een lange baan wordt geslagen.

Het kaatsen geschiedde zoowel door de aanzienlijken als door de lagere standen; en dikwijls speelden de heeren in kaatsbanen, die vaak niet eens overdekt waren. Zoo werd op verzoek van prins Maurits een dak geplaatst op de kaatsbaan te Arnhem, waar hij veel met de Geldersche jonkers kwam spelen. Bij de Romeinen — het spel is oud — speelde de patriciër in zijn »Sphaeristerium" het volk op plein en in straten. Verschillende Fransche koningen hielden zich met het kaatsen bezig, zoo waren Hendrik IV en zijn minister Sully er zeer bekwaam in. Ook verschillende Hollandsche graven en edelen werden geschetst als groote kaatsliefhebbers. Willem van Oosterwant verspeelde in 1398 zijn gouden halsketting; Karei van Gelre, Philips de Schoone, de Markgraaf van Bergen, Prins Maurits waren groote kaatsers.

Onder de »tijdverdrijven", die zooals Jan Luyken het noemt »niet van noode" zijn, maar het menschdom toch veel onschuldig vermaak verschaffen, zijn er ettelijke, die worden uitgeoefend met een bal en een stok die aan het eind gekromd of van een Mik voorzien is, zooals het malieën, het kolven en het golf spel en hockey. Wordt een dergelijk spel te paard gespeeld, dan heet het polo.

Al die soort spelen komen in allerlei variaties voor. Verwant aan onze balspelen, maar nog meer aan het sjoelbakken, is bijvoorbeeld het.discuswerpen der ouden; in plaats van met ballen heeft men ook wel met stokken geworpen, zooals een niet eens oude Engelsche prent

Sluiten