Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Doyle ons toont; het jeu de grace, waarbij men hoepeltjes op een stok vangt, is evenzeer een proef van behendigheid in werpen en opvangen, en zoo zijn er natuurlijk tallooze. Het raketten is een soort kaatsspel; Cats rijmt dan ook bij het prentje, dat we hier reproduceeren:

Kaets of min en heeft geen val, Zonder overgaenden bal.

Het raket is het strakgespannen netje in een houten omraming aan een steel, waarmee men werpt, en de bal is of rond, of langwerpig met veeren eraan, maar in ieder geval elastisch, terwijl de bal van het kaatsspel hard is.

Tennis is aan het raketspel ook weer verwant Het schijnt heel oud te zijn. De dauphin van Frankrijk zond — Shakespeare heeft het in zijn Henri V verteld — aan den jongen Engelschen koning tennisballen, om zijn verachting te toonen voor den vorst en den krijgsman, en dezen te herinneren aan zijn lichtzinnige jeugd.

De naam wordt al eerder genoemd, n.1. in een ballade »unto the worthy and noble kynge Henry the Fourth" van Gower in 1400. Voor dien tijd wordt het spel »luens pilae" genoemd. Het tennissen had plaats in besloten ruimten," overdekte binnenplaatsen, en heet daar het een geliefkoosd vermaak van veel koningen was: royal-tennis of courttennis. De naam lawn-tennis, en het spel in dien vorm dateeren eerst van 1874, en merkwaardig genoeg heeft du Maurier er in dat jaar een plaat van.

Onder de groote tennissers wordt Sir Edward Grey genoemd. Balfour is een golfer.

In den loop der jaren en eeuwen zijn al zulke spelen steeds meer aan wetten en regels onderworpen, zoodat spelen, die in den aanvang veel op elkaar geleken, al meer verschillen gaan aantoonen.

Daarbij komt dat men het vroeger niet zoo erg nauw nam met de namen der spelen. Trouwens, hoe zou elk der tallooze soorten balspelen, in de verschillende gewesten weer op andere wijze gespeeld, een vasten naam hebben, dien ieder begreep en goed toepaste? Wij vinden bijvoorbeeld zelfs bij een voortreffelijk kenner van zijn tijd als Adriaan van de Venne een soort van kaatsen, dat door de echte kaatsers als maar half wordt beschouwd: het raketten; het kaatsen behoort met de hand te geschieden, en de bal is zoo hard, dat in Friesland, als men aan het spelen is, de ruiten van horren worden voorzien. Op een prent van van de Velde vindt men de kaatsbaan geteekend,

Sluiten