Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWING.

Men kan zich voorstellen, dat een teekenaar, wien het te doen is om het geven van veel beweging, veel drukte, veel gebaren en veel standen, wel eens minder lust heeft dan in een ander geval om alle figuren op zichzelf te typeeren; vooral, waar de schaal klein is, wat hun gelaat betreft Een graveur als de oude van der Borcht heeft daarop de in het groot wel eens vervelende manier uitgevonden, om apen, en wel één enkel soort apen de velerlei spelen te laten doen, die hij wil afbeelden. Op deze wijze kon hij zich geheel geven aan de uitdrukking van gebaar en houding, de figuur is als het ware een telkens terugkeerend cijfer. Dezelfde methode paste, eveneens in een serie prenten, de Zwitser Fischer veel later toe, door beren (het dier is een soort symbool van de stad Bern) de rollen van menschen te laten vervullen. Zie zijn overigens levendige en het onderwerp welhaast uitputtende gymnasten-prent Intusschen staat de kunstenaar stellig hooger, als hij, zooals Brueghel deed, zooals de oude Hollanders over het algemeen deden, wel degelijk in de menigvuldigheid van figuren blijft karakteriseeren.

Een waarlijk niet op te lossen moeilijkheid zou voor hem, die de zwemsport, op waarlijk kunstzinnige wijze en toch duidelijk, in beeld wou brengen, het feit zijn, dat bij het zwemmen de ledematen onder water behooren te blijven. De kunstenaars hebben zich die dubbele taak echter wel nooit zoo precies gesteld — onbekend als zij waren met den opzet van dit boek kunnen we hun dit niet euvel duiden — en zoo was er onder de vele afbeeldingen van baders en zwemmers bitter weinig van onze gading. Is het overigens niet of de vlotte Fransche teekenaar van »Tous les Sports", die zich achter het pseudoniem O Galopp schuil houdt, ons in het ootje heeft willen nemen, en eens heeft willen laten zien, hoe weinig er te zien is van den zwemmenden mensch, en hoeveel van het water, waarin deze, behalve zijn stukje zwembroek en zijn hoofd, geheel verdwijnt?

Het hengelen is heel wat meer afgebeeld! Moesten we de echte heuschelijke zwemmers met moeite opdiepen, de hengelaars in soorten verdrongen zich voor ons, en we hadden gemakkelijk tienmaal zooveel van deze geduldigste aller sportslieden kunnen laten zien.

Sluiten