Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwemmen en hengelen worden niet officieel tot de watersport gerekend,, hoewel ik wel eens zou willen weten wat ze zonder water zouden moeten aanvangen. Wij hadden onze reeks watersportprenten kunnen kruiden — of in casu pekelen — door illustraties met zeezieke of op andere wijze verongelukkende gezelschappen in roeiboot of jacht, maar bij een zoo klein getal als hier noodzakelijkerwijs plaats kon vinden, is meer gezocht naar een zoo veel mogelijk historische reeks. De watersport is niet oud, en het zou niet passen, hier de Grieken en Romeinen of de Phoeniciërs in hun karakteristieke vaartuigen af te beelden, of den Indiaan in zijn kano. Van het zeilen is het levendige gedoe in de open lucht de charme, en voor het overige behoort deze sport niet tot die, wier afbeelding van den kunstenaar dat oog voor actie vergt, dat wij hem hier het liefst zien toonen. Er moet iets onvoorziens en ongewenschts gebeuren, zooals op de prent van Raven HUI — een van de knapste der moderne sportteekenaars — eer (wij de menschen hier in actie zien.

Het paard, met den mensch door Dürer het mooiste object voor den beeldenden kunstenaar geacht, is in onze collectie nergens het eenig onderwerp van belangstelling. Het is ons om het rijden te doen, om de rijsport, die, zooals Garan d'Ache het noemt, »la plus grande conquête de lTiomme" manifesteert Behalve de serie, waarin de rijlessen van den Franschen koning Lodewijk XIII worden geteekend, is er bij ons die van den zeventiende eeuwer Dirk Maes, van wien we hier een Valkenjacht weergeven. De »peintre de la vie moderne", zooals Baudelaire hem noemde, de dikwijls als teekenaar zwakke, maar fijn impressionistische Constantin Guys heeft vaak ruiters en amazonen op zeer pittige wijze in hun actie weergegeven; de elegance van zijn menschfiguurtjes en de ranke kracht van zijn paarden is door weinig knapper teekenaars geëvenaard.

En nu komen we op de harddraverijen en wedrennen. De Hollanders, verklaarde realisten en levendige opmerkers als zij zelfs in de 18e eeuw eenigermate bleven, zijn, wat de uitbeelding van wedstrijden in het rijden betreft andere naties vóór geweest. De harddraverij van La Fargue, waar de paarden juist ongeveer het doel hebben bereikt, is stellig één van de vroegste prenten met dit onderwerp.

De begin-negentiende-eeuwsche Engelsche prenten van Henry Alken genoten niet slechts destijds een groote populariteit zij zijn nog steeds zeer gezocht en worden met grof geld betaald. Van een zuiver kunstzinnig standpunt is dit dwaasheid, want zij zijn niet bijzonder

Sluiten