Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELECTRISCHE DRUKKERIJ KASTEEL VAN AEMSTEL" — AMSTERDAM.

een woord Vooraf.

(HET HANDELT GROOTENDEELS OVER DE THANS TEN ONZENT Ff?. \ m HEERSCHENDE „ENGELSCHE ZIEKTE" EN OVER „HET ENGELSCHE GEVAAR".)

In de maanden Juli, Augustus en September 1916 schreef ik in het Hygiënisch Weekblad „Moleschott" een reeks artikelen tegen de huidige „zonaanbidders, sportaanbidders en andere afgodendienaren". - ^IHI

Van verschillende kanten kreeg ik den raad deze artikelen in brochurevorm uit te geven, ten einde ze onder het bereik te brengen van ieder, die tot dusver'verzuimde zich op dat weekblad té abonneercn.

Toen ik daartoe besloten had, werd de geest opnieuw over mij vaardig met het gevoig, dat deze uitgave niet alleen „herzie»" maar ook „sterk vermeerderd" mag worden genoemd. * Inmiddels is mij gebleken, dat ik sommige lezers' nogal geprikkeld heb door de woorden „zonaanbidders en „afgodendienaren" te bezigen; zij vonden deze „sterk overdreven", ja érger zelfs!

Dat ze goed gekozen waren, is echter reeds bewezen door de Redactie , van het Weekblad „De Vrije Gedachte", officieel Orgaan van de ver- BDe «1je,'4?j§sB eeniging/„De Dageraad"; onder het opschrift: „Bestaat er Verband . gedachte".' ; tusschen kleeding en godsdienst?" schreef zij in het nummer van • 6 October 1916 o.m. den volgenden onzin: „Ik zal u zeggen wie God is 1

De gever van alle goeds en de hoogste macht in ons zonne- uQ^e e '^JIB stelsel, wij 1(unnen het thans weten, is.... de Zon en niemand^ bidders ,

andersi"

„De zon is de „schepper van alle leven op aarde en kan is de

derhalve met recht ons aller vader genoemd worden." schepper "!

Ook van ons geestelijk leven is de zon de „schepper". " "$È*.:

„Ónze tijd, ieder voelt het, heeft behoefte aan een wetenschappelijk godsbegrip, gebaseerd op wetenschappelijke waarneming. Welnu hier is het! De Zon is God." DezonlsOod".

„De Zon is het middelpunt (of liever het brandpunt) van ons! zonnestelsel, zij moet ook het middelpunt van ons leven zijn (of worden als zij 't nog niet is). In de eerste plaats door Zonnebaden. Laat de zon branden op uw lichaam, laat de bleeke, kille „Laat de zon doodskleur van uw huid kleuren door het gulden zonlicht. Dat branden op uw is het Eerste Gebod". lichaam".

Uit dit citaat blijkt overtuigend, dat de woorden „Zonaanbidders" en „afgodendienaren" goed gekozen waren. En dat vele „sportaanbidders"

Sluiten