Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn opvatting werd door Gardiner bevestigd.

ftord Northcliffe Wis thans minister ! Evenals een

Ï'andere kranten» koning, Lord *Beaverbrook! ; De laatste is 'i zelfs benoemd f tot minister van ^propaganda — : óók voor de neutralelanden! En sedert zijn ~ optreden bevatten bijna al onze kranten nog mèèr ophitsend «n hatelijkstemmend

nieuws dan vroeger.

y Stemming hiermede, ö zoo gaarne op „de publieke opinie" d.w.zv óp : i datgene wat in de kranten beweerd wordt; het Regeeringsbeleid komt ; dus hierop neer, dat de Regeering gewillig doet, wat in de meestgelezen dag- of weekbladen van haar „verlangd" wordt door ..; baar eigen handlangers!

Deze „verdenking" had ik reeds in 1915 gepubliceerd, en ik herhaalde ze in 1917; beide malen voegde ik er bij, dat Lord Northcliffe ook nü 'nog, evenals voor en tijdens den Transvaal-oorlog, de uitverkoren handlanger blijkt te zijn; welnu, onlangs werd ik van uit Engeland in het gelijk gesteld, en wel door Gardiner in de „Daily News"; in het Handelsblad van 7 Maart 1.1. (Ochtendblad 2e en 3e kolom) stond nl. naar aanleiding van de benoeming van Lord Beaverbrook tot minister van propaganda, het volgende te lezen: „Lloyd George regeert, zooals Gardiner opmerkt, niet door het parlement, maar door de pers ... Er kan geen erger vorm van regeering zijn. Zij is geheim, persoonlijk, onwetend en emotioneel. Zij doet geen beroep op het begrip van het volk, maar op de hartstocht én van het Janhagel" ... fn&^&ir

„Gardiner wijst er dan op, dat een regeering die met zulk een onverantwoordelijke macht in relatie treedt, er weldra het werktuig ' van wordt. „Zij moet den steun hebben van de macht, die haar maakte, of zij heeft in het geheel geen steun. En voor dien steun moet zij den prijs bétalen. Zij moet zich onderwerpen aan de besluiten van den meester". Gardiner beschrijft dan hoe het toegaat als een nieuw denkbeeld moet worden gepropageerd of iemand moet worden afgemaakt. Op zekeren Zondag vindt men in de „Weekly Dispatch" een of ander bravourstukje of een groven aanval op de veroordeelde persoonlijkheid. Den volgewkn morgen zal de heer Lovat Traser of een ander wijsneus het hoofd verlangen van den aangewezene, en des avonds zal „Evening News" zijn giftig gas verspreiden. En zoo gaat het voort. Weldra komt de . plechtige mededeeling, dat de regeering tot deze of gene handeling heeft besloten of van plan is zich van dezen of genen man los te maken. Of dat besluit afkomstig is van de regeer ing, of van de pers die het verlangt, daarnaar kunnen we slechts raden. (!)'] Welke redenen er voor zijn, kunnen we zelfs niet gissen, daar aan het parlement wordt gezegd, dat het „niet in het openbaar belang is" om het te zeggen waarom lord Northcliffe of de heer Lloyd George of beiden tot zeker besluit zijn gekomen."

„De regeeringsmachine komt in handen van de pers of van hen die voor haar aannemelijk zijn. De door de macht achter den troon aangewezenen worden geplaatst op de strategische punten. : *§. Door mi] «elf aangebrachte eufslveeringen zal ik aangeven door een (I).

van Dieren.

Lord Northcliffe neemt voor enkele maanden het AnierikaanscUe! continent voor zijn rekening en keert terug om de schroefinaaHjg^• ■. wat aan te draaien. Zijn broeder^ steeds koppiger, valt den heer'- ';;:»;:'; 'Lloyd George aan, bekeert zich, -noemt hem de „eenige man" en wordt de volgende week minister van den luchtdienst. Lord jHfl Beaverbrook, de meteoor van Canada, die de „Daily Express" i WÊ beheerscht, wordt peer en treedt thans in bet kabinet. Lord Rothermore (de broeder van Northcliffe) kan wel een bekwaam g man zijn. Lord Beaverbrook kan wel een bekwaam man zijn. Maar zij zijn niet benoemd omdat zij bekwaam zijn. Ze zijn benoemd omdat ze groote bladen beheerschen en den heer Lloyd George kunnen prijzen als de Eenige Man of kunnen veroor-/ deelen als een mislukking."

„Gardiner waarschuwt ernstig vpor het gevaar van dezen toestand. „De heer Lloyd George schept een werktuig van persoonlijk dictatorschap -en wordt de slaaf van zijn eigen schepping". De natie moet aan deze overheersching van de pers een einde maken en de macht aan het parlement hergeven."

Ziedaar, hoe in Engeland, het land van de Sport, en daardoor het land vól ge-ezel-te, allerlei smerige zaakjes worden opgeknapt!

En nü kom ik terug op wat ik zóoeven schreef omtrent het reeds in 1897 gelanceerde plan om „Duitschland te vernietigen". In September van dat jaar stond in „the Saturday Review" eert artikel, waaraan de volgende zinnen ontleend zijn:

„Engelands welvaart kan slechts verzekerq worden, als Duitschland vernietigd wordt Als Duitschland morgen van de aarde

werd verdelgd, was er overmorgen geen Engelschman op de ■ geheele wereld, die niet rijker zou wezen— Slechts Engeland kan Duitschland met succes aanvallen.... De schepen zullen spoedig op den bodem der zee liggen of als krijgsbuit worden weggevoerd. Hamburg, Bremen, het Kielerkanaal.de Oostzeehavens zullen onder bedwang der Engelsche kanonnen komen té liggen, tot de oorlogsvergoeding is vastgesteld. Met een variant op Bismarck's woorden aan Ferry, kunnen wij Rusland en Frankrijk (tóén nog gèèn bondgenoot en! —Van Dieren) toeroepen: zoekt vrij" uw schadeloosstellingen; neemt binnen Duitschland, wat gij wilt, gij kunt het krijgen. Oermania delenda est". (Duitschland moet vernietigd worden). In 1909 werd de „Daily Mail" er vóór gespannen; de eigenaar van dit blad, de kapitalist Lord Northcliffe vond toen in den socialist :Robert Blatchford een gewilligen penvoerder; deze schreef een reeks artikelen in de nummers van 13, 19 en 23 Dec; groote uittreksels ■heb ik gepubliceerd in mijn boek over den oorlog („ls 'de Telegraaf

Het van 1897 I dateerende . I dulvelsche planJ

Het politieke testament van Koning Edwardj — onzaliger I nagedachtenis!

Sluiten