Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏEen commissie uit de burger^ ' zal adviseeren,"

hoe de rarnil.

_ daat-aan voer- 5" dersgeleid moeJ|n worden I '

jzbö iets mals op Bt polhooren spelen ?

ttju de voorzich-

SBaen het ook nü

jeens beter Inza-

Sen dan de Hol-

Hert-kliek het in

Ballen Sent 1915

■eed (zie blz. VI

in VII); als de

Duitschers ook'

'nü nog eens niet

-uitgeput" wa¬

ren, wat dan ? ■

Ra, ra. hoe kan

dat?

Niermeiier hitst

wèl od tot oor¬

log met Duitsch¬

land. maar hli

wenscht dien

niet! .

v ' ,4,ttvfrmoed- dat de ..Commissie uit deb&gerij» niet geheel onafhankemm&WRn van prof. Niermeijer en zijn beide.^ftarissen" de heeren ■ tfAi"y en Walch; en hiermede krijgt het heele zaakje een verdacht luchtje!

Immers, den 29en April j.1. beweerde diezelfde prof. Niermeijer dat [^Nederland zonder gevaar aart den oorlog tegen Duitschland zou • kunnen deelnemen; toen wekte hij het Nederlandsche volk op tot een vereeniging mef de neutralen" ten einde Duitschland „te bedreigen met interventie"; toen schreef hij: „Reeds lang heb ik hier or> aangedrongen. Zonder ooit met argumenten te worden bestreden maar ook zonder eenig succes. Waarom dit succes uitblee, dat heeft Jan Sluyters in beeld gebracht. Maar •, nu breekt een andere tijd aan — een tijd zonder gevaartt)"

„Misschien hadden de voorzichtigen en vreesachtigen gelijk tot nu to*(!).Maarin de naaste toekomst kunnen zij zich aan mün zijde scharen. Er zal geen enkele reden meer voor hen zijn, om dat niet te doen". Daar staat tegenover, dat in de advertentie van 22 Juni gerekend werd op „groot gevaar",-op het gevaar n.1. dat er zooveel officieren zullen sneuvelen, dat we zelfs de geestverwanten van Niermeiier noodic zullen hebben om de plaatsen in te nemen. Dat klopt weer niet!

O, er is nfèèr wat niet klopt! Ook ten deze gaan we hard den Engelschen kant uit. In Engeland durven zelfs Regeringspersonen het nfc V^Zeggen e" dan weer andersom; en van dit soort lieden l U Kr-w,»iermeiier €en ij'Verig ,eer,inS te 2iJ'n geweest.]; hij rekent er klaarblijkelijk op dat het Nederlandsche volk {mede door de Sport') even dom geworden is als het E'ngehsche! Den 29sten April 1.1. meende hij immers, dat het hoog tijd was om ons in den oorlog te begeventoen yond hij het hiervoor zoo'n bizonder mooie gelegenheid een gelegenheid, die we niet mochten „verzuimen"; want „het kwaadaardige hert (Duitschland) was immers „uitgeput" I We!nu,<Hezelfde man dorirti» „de Telegraaf" van 20Jool 11 er tegen te protesteeren dat de Redactie van „Het Volk"... „met behulp eener onbehoorlijke wijze van citeeren voortdurend de onjuiste voorstelling propageert alsof (hij -NieTineHert v zou wenschen dat Nederland aan Duitschland den oorlog zou verklaren."

Zeer geachte lezers, dat klopt óók alweer niet! En ik vind het da», ook niet gewenscht, dat zich óók maar één Nederlander bij dezer* man, d.e zicJL naar het mij toeschijnt, als een Nedérlandschen Venizelos schijnt te willen gedragen (de „reserve>aanvoerders" zullen hem natuurlijk behulpzaam moeten zijn om, zonder gevaar het uiige-» putte kwaadaardige hert den laatsten por te geven) - ik zou het <■

vm1Dierennteekening ' f bewijzen' dat deze beschuldiging juist is. -

betreuren als zich verder ook maar één Nederlander nog langer doör ;r dit staatsgevaarlijk gebleken individu zou laten bejnvloeden óTvï9|| verlakken!

Het spijt mij, dat zelfs onze Minister van Oorlog ditmaal tot de „verlakten" behoort, dat Z.Exc. niet begrepen heeft, wie en wat et achter zit; maar 't is zèèr vergeeflijk! Óók ben ik er haast zeker van, dat zoo goed als alle onderteekenaren van de dure advertentie aan dit belachelijke spelletje éven onschuldig zijn als hij. ']

Mochten Prof. Niermeijer én Holdert meenen, dat ik hun onrécht heb aangedaan door „verkeerd te citeeren" dan tart ik beiden mij voor den rechter te dagen. Ik ben er echter zeker van, dat dit niet gebeuren zal, want zij weten hèèl goed, dat het dan hun beste beurt niet wordt; dan komen deze twee vrienden van Engeland te staan tegenover één volbloed Nederlander, en dan zullen we eens zien of er in Nederland nog rechters zijn. \

Een uitdaging en een voor» spelling. v-;..«S&i

Geachte lezers, uit het voorafgaande is u, hoop ik, duidelijk gebleken, dat ikde Engelsche Sport en de daarmede samenhangende, hand over hand toenemende Engelsche ziekte niet ten onrechte aan onze allerhoogste politiek heb .vastgeklonken; ik hoop nu maar, dat het Nederlandsche volk bijtijds zal willen inzien, dat het alle reden hééft om eindelijk óók eens op dit gebied naar mij te willen luisteren, dat het daarmee zelfs niet behoeft te wachten tot „onze vrienden uit het Westen" ons in overeenstemming met de voorspellingen van Niermeijer de kolonies zullen hebben afgenomen (misschien wel om ze als „vuistpanden" te kunnen gebruiken bij het sluiten van een zoo voordeelig mogelijken vrede voor... zichzelven!) óf tot ze ons gehèèl „onderworpen" zullen hebben! Amsterdam, 28 Juni 1918. . E. VAN DIEREN,, Arts.

'j In Aanteekening II zal ik nog iets ten beste geven tot leering van de dwalende Nederlanders, die zich hébben laten lijmen voor het lidmaatschap van den „Bond van neutrale landen" en dergelijke anti-Nederlandsche vereenigingen. :? xt

Sluiten