Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fis"; de schrijver 9h|f ;„J*accuse" Wgjgt;- waarheidHpyentfe DuitjScher of een nnnderwaardigiffeidstype?

törey, de leugenaar! Sf*%

Lichnowsky heeft getoond niet bij de hand

I genoeg te zijn om Grey te kunnen doorzien, en was dus.net zoo

| dom ais de buitenlandsche journalisten, die zijn (Grey's) leugens slikten en toejuichten.

AANTEEKENING I (behoorende bij blz. XVI) Op blz. XVI schreef ik, dat zelfs Engelsche Regeerlngspersonen het nü -eens zöö durven zeggen en dan weer andersom. Natuurlijk mag ik niet verzuimen deze heftige beschuldiging te bewijzen. Welnu, de schrijver van ,,1'accuse'', de verdediger van Grey, die le minister was toen de oorlog begon, beweerde op blz. 165 het volgende:

„Engeland had nog andere en hèèl wat groote re belangen in het oog te houden, die Duitschland niet ontzien kon of wilde (I!) Deze belangen waren tweeërlei: lo. Het behoud van Frankrijk als Europeesche en koloniale mogendheid en 2o. De eerbiediging van ■ƒ*>'; België's neutraliteit."

Toen het groote publiek deze leugenachtige voorstelling geslikt had, meende Grey haar ook zélf te mogen uiten, toen zei hij als gast van de Vereeniging van buitenlandsche journalisten o.m. het volgende (zie de „Times" van 24 Oct 1916, blz. 9, le kol. 3e alinea): „Ons werd door de Duitsche Regeering gevraagd op welke voorwaarden wij ons wilden verbinden neutraal te blijven. Ons werd gevraagd de schending van de Belgische neutraliteit .goed te vinden (!) ofschoon zij zich bij verdrag verbonden had het te handhaven. Ook werd ons gevraagd aan Duitschland de vrije hand te geven om net zóóveel van de Fransche kolonies te nemen als het wilde (/). Ziedaar waarom ik zeg, dat niet alleen het plan bestond om ons te isoleeren, maar ook om ons In minachting te brengen," Gelukkig bestaat er nog een Engelsch blauwboek, (handelend over het begin van den oorlog), waarin 'onder No. 123 op blz. 66 het volgende te 'lezen staat omtrent een op 1 Aug. 1914 gevoerd gesprek tusschen dienzelfden minister Grey en den Duitschen gezant Lichnowski:

.De Duitsche gezant vroeg mij of wij, als Duitschland beloofde de Belgische neutraliteit niet (!!) te schenden, ons verbinden wilden neutraal te blijven" (!) „Ik antwoordde: '„ik kan dat niet zeggen; we hebben onze handen nog steeds vrij, en we denken er over na, hoe onze houding zal zijn. Alles, wat ik kan zeggen, is dat onze houding voor een groot deel bepaald zal worden door de publieke opinie, en dat de neutraliteit van België op de publieke opinie een grooten invloed zou hebben. Ik denk niet dat wij alleen op'die voorwaarden kunnen beloven neutraal te. Mijven".

„Vervolgens drong de gezant er sterk bij mij op aan of ik niet de voorwaarden kon formuleeren, waarop Engeland neutraal wilde blijven. Hij stelde voor dit geval zelfs den waarborg in het vooruitzicht, dut Frankrijk en zijne koloniën intact zouden gelaten worden (I)"

„Ik antwoordde: Ik voel mij verplicht uitdrukkelijk iedere belofte om op dergelijke voorwaarden neutraal te blijven, te weigeren; ik kan alleen zeggen, dat wij onze handen vrij moeten houden".

Geachte lezers, in de redevoering, die Mr. Grey den 24en October 191| uitsprak ten aanhoore van de buitenlandsche journalisten, werd het, zooals u zooeven bleek, hèèl anders voorgesteld! Welnu, de redevoeringen-vatfde Engelsche ministers loopen over van dergelijke leugens; en het ge-ezelte in Engeland slikt ze! Maar ook ten onzent groeit, — mede onder invloed van I yfipftigelsche „culture", de Sport inbegrepen — het ge-ezelte vast, In tal j en last. Gaat dat zoo voort, dan gaat Nederland eveneens te gronde I

Maar uit het meegedeelde valt nog mèèr te leeren! Duidelijk blijkt er uit, dat de bewering, als zou Engeland in den oorlog zijn gegaan vanwege „het schenden der Belgische neutraliteit", kant noch wal raakt. Het tegendeel is zelfa waar: al? Engeland er buiten gebleven was, dan Zou Duitschland géén reden hebben gehad Frankrijk döör België heen aan te vallen.

Zelfs Frankrijk had er buiten kunnen blijven l Maar de eer- en wraakzuchtige heeren Poincaré, Delcassé, Mlllerrand, Viviani enz. wenschten dat niet! Toen de Duitsche Gezant aan Viviani, dentoenmaligenMinister-Presfrg dent vroeg of zijne Regeering in een Russisch—Duitschen oorlog neutraal Wilde blijven, gaf hij eerst ontwijkende antwoorden en eindelijk zei hij: .Frankrijk zal doen wat zijn belangen het voorschrijven''.

Wie dit wèèt, en dan tóch nog durft volhouden, dat Frankrijk „overvallen" zou zijn, die lijdt aan crimlneele stijfkoppigheid!

In 1915 schreef ik op blz. 115 van Js de Telegraaf een Engelsche krant? enz": .De Russische Regeering wierp de lont in het kruit, dat grootendeels door Engeland gefabriceerd en verzameld werd". Ook dit is inmiddels bevestigd, en wel door het proces tegen denex-minister van Oorlog Soechomlinowdeze schurk heeft immers moeten erkennen, dat hij. buiten den Czaar om, het mobilisatie-bevel had uitgevaardigd, en zulks op het oogenblik toen keizer Wilhelm zich alle moeite gaf om mét den Czaar den vrede te handhaven.

En nu nog iels over de .aanleiding" tot den wereldbrand. De menschen . die zich tevreden hebben gesteld met het lezen van wat de kranten hierover meedeelden, verkeeren allen in den waan, dat het ultimatum, hetwelk de O.-H.-sche Regeering, in verband met den moord op den Aartshertog en Zijn Gemalin, aan de Servische Regeering gezonden had, eischen zou bevat hebben, die „een souverein volk zich niet kon laten welgevallen"! De waarheid is echter deze, dat een gerechtelijk onderzoek werd geëischt tegen de deelnemers aan het complot en bovendien, dat .Oostenrijk Hongaarsche ambtenaren aan het politioneele vóór-onderzoek zouden medewerken''.

Dit laatste werd door de Servische Regeering geweigerd! Vreemd, toen in Amsterdam op den Koninginneweg een poging tot vergiftiging werd gedaan door iemand, die in Baden bij Weenen Cyankali had gekocht, toen had geen enkele Nederlander bezwaar tegen de hulp, die door de Oostenrijksche politie verleend werd, teneinde .das Matertal herbei zu schaffen und steker zu stellen"; en toch lieten de meeste Nederlanders zich wijs maken, dat het souveretne volk van Servië zich in een overeenkomstig geval diezelfde hulp niet kon laten welgevallen!

Daar staat tegenover, dat niet alleen het souveretne volk van Nederland maar alle neutraal-gebleven volkeren van West-Europa zich tegenwoordig op allerlei manieren .moeten laten ringelooren, door het Engelsche eilandenvolk en zijn vele blanke, gele, bruine en zwarte bondgenooten i

Een logische conclusie, 'is

Is Frankrijk-*:

ni>Ml.tl«l 9 1

De schurk Soechomllnotf

en zijn helpers. {

Het ultimatum van OostenrljkHongarije aan Servië. Jfl'S

Een overeenkomstig geval.

Sluiten