Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Averechts op allerlei gebied!

?Weerspannigheid.

Doctenr a !a model jE

Het bewijs kort bij de hand.

De IJdelheid als bondgenoot

j Zeker! Eten en drinken is óók nuttig, maar . . . .met mate\ Welnu, tegenwoordig wordt het zonlicht misbruikt; dat is een verkeerde „mode", die volmaakt in overeenstemming is met den dwazen tijd waarin we leven; de menschen zijn de kluts, de maat en 't stuur kwijt; ze overdrijven of handelen averechts op elk gebied; .géén wonder, dat ze óók van 't zonlicht weer te véél, véél te veel verwachten zonder rekening te houden met de nadeelige gevolgen van al te felle bestraling. Welke nadeelen?

Het is nü niet de geschikte tijd om daar op in te gaan; maar ik heb Dr. Bles, den Hoofdredacteur van Moleschott beloofd er een stuk over te zullen schrijven; als 't klaar is, dan zal ik zorgen, dat u het allemaal te lezen krijgt.

Dan zullen we ons vandaag nog maar eens lekkertjes laten verbranden! ï kaag

Dat raad ik u ernstig af. fcaïi^i

Ja maar dokter, — zei er een — ais ze nou allemaal zeggen, dat de zon zoo gezond is — en mijn dokter loopt zélf zonder hoed, en hij draagt óók een Schiller-kraag! — dan kunt.u toch niet van ons vergen, dat we u zoo maar dadelijk zonder bewijs gelooven zullen.

Dan weet ik raad — zei ik; ga even een paar huteen verder naar den overhaal en bekijk dan eens den ouden veerman; zijn hoofd en zijn nek heeft hij beveiligd met een hoed; zijn verdere lichaam door zijn kleeren; als ge gezien zult hebben boe zijn onbeschermde handen er uit zien, en dan bedenkt, dat het blanke, poezelige vel van uw gelaat, hals, borst enz. nét zoo ziek en leelijk zal worden — ja nóg zieker en leelijker dan het vel van een varken, dat aan de vlekziekte' lijdt — en als ge dan vernomen zult hebben, dat juist de blonde menschen — en u bent meerendeels blond — ten deze het grootste gevaar loopen, dan ben ik er zeker van, dat u zich v.andaag niet eigenwijs zult gedragen; ten overvloede moet ik u nog waarschuwen, dat al te veel zonlicht niet alleen de huid bederft maar ook nadeelig is voor de oogen, het bloed, en het zenuwstelsel] Zegt het voort, dames! Met al mijn waarschuwingen heb ik bijna nooit oogenblikkelijk iets bereikt (wèl op den duur!) maar ditmaal ben ik zeker van een spoedig succes want ... de ijdelheid is er mede gemoeid en deze wint het vast en zeker van de voorbijgaande mode.

Waarde Redacteur, ziedaar de inleiding tot het artikel, dat ik u \ reeds zoolang geleden beloofd heb te zullen schrijven.

Om mijn voorloopige waarschuwing de gewenschte kracht bij te zetten, voeg ik er nog aan toe, dat ik dezer dagen in een Amekaansch boek over medische volkenkunde („Medical ethnology" geschreven door Ch. E. Woodruff) het volgende gelezen heb: .Zonnebaden op het naakte lichaam gaan hier (in Amerika) langzaam uit de mode"; de mannen van het vak zijn begon§BP ■ nen in te zien hoe nadeelig de ultraviolette stralen zijr#^> gezonderd in sommige ziektegevallen. Zij vermeerderen den |i|^;bartslag, de ademhaling, de temperatuur en den bloeddruk,, kunnen zelfs bloedingen veroorzaken, bovendien hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid en bloedarmoede; ook bij algemeene zwakte, bij hysterie en neurasthenie (zenuwzwakte) leveren ze beslist gevaar op. Dr. Grawitz vestigde reeds de aandacht op de ernstige zenuwverschijnselen, die dikwijls waargenomen worden bij kinderen, die aan zonnebaden worEpè; den blootgesteld".

I

In Amerika is de mode al aan 't afzakken!

ll'-nM, in te zien hoe nadeelig de ultraviolette stralen zijn, uit- ** afzakken!. ;^

Sluiten