Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Haicelock Ellis en andere naaktloopers.

Naaktloopen is gevaarlijk.

m

Zooeven bleek reeds, dat zelfs de bewoners van bét warme Arabië het niet enkel op hun gekleurde huid kunnen laten aankomen; de kleeding, die zij dragen, is een eisch des klimaats. Er zijn trouwens maar weinig landen, waar de mensen ongekleed zou kunnen blijven leven; niet alleen de koude maar ook de warmte heeft hem gedwongen zich te bedekken. Als Havelock Ellis en dergelijke propagandisten voor „naaktheid" dit tot dusver niet begrepen hebben (zij schrijven het kleederdragen aan „preutschheid" ■ toe, die huns inziens des te meer uit den booze is, omdat zij niet bevorderlijk zou zijn voor den „reinen" omgang tusschen de beide sexen! Ik vraag; redeneeren zij aldus uit onnoozelheid of uit hysterie?), dan bewijzen zij daarmede niets anders dan dat zij de feiten niet kennen of er niet behoorlijk over hebben nagedacht

De mensen kan alleen naakt blijven loopen, waar warmte is en schaduw, en zelfs daar levert de naaktheid» nog genoeg gevaren voor hem op; in de binnenlanden van Afrika bijv. zijn de Europeanen door hunne kleeding veel beter beveiligd tegen den beet van de slaapziekte-veroorzakende Tsetse-vlieg dan de inboorlingen die'er door uitgeroeid dreigen te worden 1 Ook vindt men daar en elders nog vele andere parasieten, die bij de naaktloopende inboorlingen door de onbeschutte huid binnendringen en de afgrijselijkste ziekten doen ontstaan; onze voorouders waren dan ook nog zoo dom niet toen zij de onvoldoend-gekleeden als „haveloozen" beschouwden en beklaagden, en toen zij den man, die het xÉch tot taak rekende dergelijke misdeelden van kleederen te voorzien, tot een heilige verhieven.

Tegenwoordig zijn er vele „wereldhervormers(sters)", die daar irit onkunde anders over denken; liefst zouden zij „net als de natuurmenschen" gehéél naakt gaan loopen, — zoo beweren ze ten minste — maar omdat zulks vooralsnog niet gepermitteerd is, daarom stellen zij zich in deze .achterlijke" maatschappij voorloopig tevreden met het bereikbare, met het tot dusver getolereerde zoodra zij echter hun kans even schoon zien, dan tracteeren ze ook de rest van hun lichaam op een . . . zonnebad; dan laten zij zich soms urenlang . . .verbranden, dan maken, zij zich zeiven wijs, dat dit prettig, hygiënisch, verkwikkend en versterkend is.

III.

Wat een wetenschappelijk mensen kan afleiden uit ethnologische, ontleedkundige en zelfs fotografische waarnemingen, dat hebben alle eenvoudige en normale menschen van ouds gevoeld en toegepast. Als we door de donkere dagen heen zijn en de dagvorstin p gluurt in de kamer, dan zeggen wij tegen elkander: ,'t is lekker <* in 't zonnetje"; maar hoogstens na een kwartier verschuiven we onzen stoel met de woorden: „de zon begint al aardig kracht te krijgen" — ja kracht genoeg om ons in de schaduw te jagen.

Van oudsher hebben dan ook alle normale menschen het felle zonlicht vermeden en de schaduwrijke plekken gewaardeerd; dit blijkt bijv. op verschillende plaatsen van het Oude en Nieuwe Testament, waar de schaduw, van den vijgenboom en den wijnstok als weldadig wordt geprezen.

Ook de dieren zijn het meerendeels altijd daarmede eens geweest; daar zijn er .maar weinige, die de zonnewarmte voor langen tijd opzoeken; en deze zijn er bovendien go?d tegen beveiligd, hetzij door een uiterst dikke huid of wel door een ondoorgankelijke . vacht of ondoorschijnende veeren; vandaar dan ook dat men in de tropen over dag^van het leven $Jer dieren weinig pf niets bemerkt; tegen den avond echter begin! ,het lieve leventje"; dan krijgt men er als m.ensch al heel gauw te vèèl van, dan moet men zich zelfs op allerlei manieren tegen dezen vorm van .tropenwee" trachten te beveiligen, dan vraagt men zich 'weieens af, of niet het licht maar de duisternis .het leven" zou zijn.

Op warme Zomersche dagen kan men ook ten onzent op de velden en in de bosschen ongeveer hetzelfde waarnemen; «als 't zonnevuur den grond in stuk valt en smoort en schroeit het gras" (Zooals Herman Gorter het, mijns inziens, alles behalve fraai heeft

Normale Sjw menschen.-

Tropenwee.

3

Sluiten