Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitingen van hysterie.

3n alles ave-

Decadenten op

kunstgebied.

was, dan zouden ze t immers naiaien, aan zouucn *c ce» «mp kwelling bedacht hebben. WÊË ;

Ten onzent zijn er tegenwoordifjp^flen, die zich Kwel" ling geduldig onderwerpen, omdat ze zich hebben laten wijs maken, dat het zoo „gezond" is; sommigen hebben mij zelfs verzekerd, dat ze't zoo „lekker" vinden, dat het hun „zoo aangenaam aandoet". Over den smaak, het vermaak en de liefde valt niet te twisten.

— zei men van ouos; maar ais ik Deaena, aai ue minieme /.uuaanbidding is uitgegaan van de z.g. Nieuwlichters, van hetzelfde ; Soort, dat dweept (of zich zoo èanstelt!) met alle moderne uitspattingen op het gebied van litteratuur, muziek, schilderkunst, bouwkunst enz.", T dan meen ik aan hunne enkel uit modezucht handelende volgelingen den welgemeenden raad te moeten geven 2ich ook op dit gebied wat zelfstandiger en „conservatiever" te

... . j - ,..„«. maar aan Hf> nnftp prvarincrpn en

willen gearagen u.w.*. «ai uiw 0

gebruiken gelegen te laten liggen, dan tegenwoordig door de „mode" wordt toegestaan. Van sommige zenuwzieke, hysterische wenschen is bet bekend, dat zij gaarne „duivelsdrek" en „valeriaan^ruiken, en een afkeer hebben van „rozegeur"; dus natuurlijk ook van den hierbij passenden .maneschijn"; en als we dlfin aanmerking nemen, dan behoeven we ons er alweer niet over te * riat Af hier o-eicehschetsten veel liever „in het zon¬

netje gezet worden". O zeker, op alle gebied zijn ze dwars, tegen den draad in, bij pervers af! Dat heet tegenwoordig „modern"! En omdat het zoo héét, daarom

n eerst dweepten ze met gedichten zonder rijm en maat, waarin zelfs geen enkele gedachte was neergelegd; ze maalden niet om „den zin der woorden" (zieboven: de aan Rousseau ontleende citaten), maar wel om den klank; in navolging van v. Deyssel werden ze simpele woord-aanbidders. Daarna werd hun het aanhooren van dissonanten een wellust; hoe meer dissonanten een toonstuk bevatte, des te geweldiger voelden zij zich er door .ontroer* worden. Vervolgens raakten ze in .verrukking" bij het zien van de prullen en waanzinnigheden, die door z.g. cubisten, futuristen en expressionisten waren klaar geklodderd.~Ook merkten ze al te gewillig „nieuwe schoonhei? 'op in de steenklompen, die volgens den kwadraat- en stompe-driehoekstijl Ontworpen waren; ja, tegenwoordig kan men zelfs vao+en vernemen, dat de dikke muren en hunnebed-achtige hoekstukken, waarmede, helaas, vele Amsterdamsche bruggen „versierd' d.w.z. noodeloos verzwaard worden, .snoezig en .subtier bedacht zijnt

Velen van deze nieuw-lichters beroemen zich er op, dat ze in staat zijn klanken te zien; het geluid van een fluit zien ze geel, van een bas brum enz.; >Ifs het denken aan de dagen van de week geeft hun een lichtgewaarwor-

diff^le^affe meerderheid ér méï^eh in tt-^^l^fe^^ zijn bang voor adOffijk, dus niet voor vol te wuTden aangezien,als ze niet . . . meedoètil ' - zÈ&p.

j Boven dit 3e arfkél had ik. met een variant op het overbekende verhaal van Beets kunnen schrijven: „Hoe warm het was en hoe prettig]" In het ttlgende zal Ik de kwestie behandelen in hoeverre de gezondheid er mede gemoeid is. 'Wgggfi^

ding (den Maandag zien ze blauw, den Dinsdag rood - op z'n TroelstrOj»® enz!) en onlangs heeft één onzer allermodernste schilders (Jan Sluyters) in het Weekbla^jjPe Amsterdammer" zelfs durven beweren, dat hij zich in staat achtte de gewaarwording, die de geur van een bloem bij hem opwekte, met behulp van'kleuren op het doekte tooveren! Zij zeiven beschouwen al dezeafwij-, iihgen als even zooveel bewijzen dat hunne zielen uiterst fijn besnaard zijn; ik als geneesheer en alledaagsch mensch, ben echter gewoon te zeggen: 2$$Mpt 'r een beetje bij hen dóór — de zintuigcentra bij deze lieden schijnen door elkaar te zijn gevloeid tot één papje."

Zóoals gezegd: uit dé kringen, waarihdi'■soort kunstaanbidders den boventoon voert, 'is óók de moderne zonaanbMWng voortgekomen; bovendien heb-« ben deze* lieden zich nog „verdienstelijk" gemaakt door het op touw zetten rvan schunnige dansgelegenheden (in het Gooi en in de duinen) en van gemengde baden (bij Abcoude en in de Loosdrechtsche plassen), 't Gaat mooi zoo! Als het l|«erlandsche volk ook daartegen geen front maakt, dan komt het in den afgrond terecht. Nu deze wellustelingen de schaamteloosheid zoover durven drijven.dat ze zelfs het strand onzer Noordzee-badjjïaatsen onveilig maken'door het organiseeren van „gemengde zonn:ebadén,K — en zulks met ' een beroep op de eischen der hygiëne — nu heb ik (mede als hygiënist) gemeend het gedegeneerde, naakte zoodje aan de kaak te moeten stellen („in het zonnetje te moeten zetten") zooals het dat dubbel en dwars verdiend heeft.

Ze zien klanken en meenen zelfs • geuren te kun*', nen weergeven door kleuren!^

Een gedegenereerd zoodje.;

Sluiten