Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Reeds eenige eenige malen liet ik uitkomen, dat 'van oudsher De oude Grieken alle normale menschen het zonlieht geschuwd en de schaduwrijke &U"t^ÉC-. plekken gewaardeerd hebben.

i«£É^ .Dat klopt niet — zei me een klassiek ontwikkelde — met wat we van de oude Grieken weten; aan Éet strand hadden zij hunne „arenaria" of „helioses", d.w.z. plaatsen, waar ze geheel ontkleed in de zon" gingen wandelen of heete zandbaden naméji^ig.*

Het klopt wèl — antwoordde ik — want toen de Grieken .het toppunt hunner beschaving" bereikt hadden, waren ze den ondergang nabij; toen waren ze hard op weg van degeneratie. Is het ■ drinken van veel alcohol nuttig, omdat er vele minderwaardigen ^4$jo, die een .droge lever" hebben? Neen immers! Welnu, mijns nziens is het voorbeeld van de Grieken, die aan .lichthonger" (of „lichtdorst") leden, evenmin navolgenswaardig; zij waretf overprikkeld, zenuwzwak geworden; eh van dit soort menschen is het bekend, dat ze voortdurend grootere en zelfs abnormale prikkels verlangen.

Reeds het feit, dat ze 't met hun eigen lichaam zoo ontzettend druk hadden, pleit mijns inziens tégen hen; normale menschen nemen weinig notitie van zichzelf; zij worden door grootere kwesties in beslag genomen, en hebben o zoo weinig tijd beschikSlaven der baar- en nóódig om hun lichaam behoorlijk te verzorgen en te tip Eubiotiek, ontwikkelen; nerveuze slappelingen daarentegen hebben groote neiging zich voortdurend met zichzelf bezig te houden; den geheelen dag zijn zij vervuld met de zorg voor den „in- en

üitwendigen mensch^lra^^ '^sP^'^R P^^^P^^m gez^dAen' g*lufck%5%e leven); ^pw|g^ardt ^$gg£j£f C ^ïjpfe de zorg voor eigen lijf ui „Gufté du corps";^^^a,2aan dH jg^Dspök gingen de oude Cfiie^^^^Blè énkel hit beroep van -^JjjjgÊ staatsburger uitoefenden (het werken lieten ïij aar£^:4laven I •Iver) en er moest dus héél wat tijd zoek gebracht worden) — mank "genoeg! In „Atheensch Jongensleven" van Prol K. Kuiper las-^^^^^^^j j£$eMs, dat Aristophanes er Socrates weinig vriendelijk op aanzag, dat hij in plaats van met de jonge Atheners in hun gymnasium Socrates,deJéj|| te balslaan, hen op een bank in de schaduw lokte om met hem standigste — en nog wel te vergeefs — al debatteerend een antwoord te • /i&sh zoeken op de vraag: wat nu eigenlijk wel die#ögetogenheid was 'Wélke gold als het hoofddoel hunner opvoeding?." Wèl een bewijs, Sp$R-me, dat althans de verstandigste Griek van die dagen een open oog had voor de ontzettende|tfverdrijving en erge***raartoe zijn volk ook ten déze vervallen was.--.||$&| I Op allerlei ;|pbied wöiB ^>ns-tegenwoordig dit volk ten voorhpplrl P-psteld: als Havelock Ellis propaganda maakt vóór naakt-

u~:a nra<.tc/.hHa<H Aon hAm'nt tiii met PT nn It- wiizen'. jsS5'. w- v?j

dat „in Sparta, in Chios en elders de vrouwen naakt gymnastische loeren deden en dansten te samen met de mannen of in -•P*^ tegenwoordigheid"; om ons nog mèèr te impottpéièn voegt hij ''WÊ W bij,' dat Plato „zulke gewoonten goed keurde" (voor velen is

het oordeel van Fiato een aiaoenue reuen om icgcu-ucigcujnc /iaa/W-vertooningen geen bezwaar te durven opperen; huns inziens staat het juist gekleed zich op zulk een beroemdheid te kunnen pï|roèpen). Ook de wulpsche dwepers en perverse dweepsters met half- of geheel-ontkleede danseressen en hare mallotige- dans- pasjes — de z.g. rythmische gymnastiek (in badcostuum !) volgens $j3M -Delcroze inbegrepen (zie hieromtrent de rake artikelen van Dr. Bles ui „Moleschott" van 29 Jan., 19 Febr., en 28 Febr. 1916) — bok zij beroepen zich telkens weer op „de oude Grieken", wier , vérheven „cboreographische" huppel- én schuifbewegingeh, helaas, " '.~Jp|| zoolang vergeten waren, maar, gelukkig, door hadoraDuncan uit het stof der eeuwen en uit de puinhopen van het Parthenon weer opgedolven werden! En als er tegenwoordig Üchadm-afbeulende, mensch-onteerende wedstrijden (waanzinnig-lange, „afstandsmarschen'^begrepen!) moeten goed gepraat worden, ook dan worden , ■ ^ÉÏH WÊSft oude Grieken" er natuurlijk weer bij gesleept

' • Wie wèèt, hoe 't^Mr^riekenlttd met de degeneratie gesteld Degenera^|

Sluiten