Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bess spèas'cfi -ziét. ïf zoo oud uit ïïs zijn vet!

Oud en leelijk.

Inspanning

inplaats van gil uitspanning.

Geen wedstrijden en tóch wedstrijdspel!

•-; }]^0^'^^_pfft^f''CT doó^^rkleurè^^rerschieten); de blond-, bruin- en roodharige meisjes en vrouwen worden er alweer' bet meest door bedreigd; de haartooi is dan maar egaal gekleurd, maar met lichter-getinte banen doorschotéjii|men noemt dezje ontsiering van ouds melkboere-hondehaar. Eert dergelijk proces kan ook in de huid zelve plaats vinden, dan verschiet het pigment; het verschuift; sommige plekken zijn dan ontkleurd en andere vèèi donkerder geworden.

„Een mensch is zoo oud als zijn hart", — zegt het spreekwoord; men kan er bijvoegen: en hij ziet er zoo oud uit als zijn vel; welnu, ook van de vrouwen in Zuidelijke landen is het bekend, dat zij veel gauwer tanig en leelijk worden dan die in de Noordelijke; voor mijn landgenooten alweer een reden te meer qm ditmaal^.::., bijtijds naar me te luisteren, bijtijds, d.w.z. „in de dagen hunner jonkheid, eer de kwade dagen komen"!

Oud en leelijk! 't Spijt me, dat ik '1 zeggen moet, maar wèar is het, dat tegenwoordig tal van jonge menschen — en bij het vrouwelijk geslacht is dat het érgst, en valt het 't meest in 't oog; bij jongens wordt het ten onrechte „mannelijk" genoemd — er alles behalve jong en „fleurig" uitzien. Dat heeft verschillende oorzaken; van het jonge geslacht wordt tegenwoordig vèèl te veel gevergd; het wordt geestelijk overladen — metgrootendeelsonbru^fcare „geleMÖheid"! — en lichamelijk uitgeput; in plaats dat het jonge geslacht speelt, doet het aan sport, aan het helaas uit Engeland ingevoerde wedstrijdspel. ,') „Spel" is hier een vroeerde uitdrukking; 't is geen spél,

'j Gebruik ik in gezelschap van jongelieden de uitdrukking „wedstrijdspel", dan krijg ik meestal te hooren: „maar dokter, u vergist zich, nööil doen we mee aan wedstrijden". „Dat wèèt ik wel — zeg ik dan — maar je houdt wedstrijd In je eigen club; 't is immers altijd te doen om het van elkaar te winnen; dus je spant je, in inplaats van je te ontspannen door spel; en jullie verbeeldt je tegenwoordig ten onrechte, dat zulks nuttig zou zijn voor je lichamelijke ontwikkeling! Ja, als je allèèn bent, dan hou je nóg wedstrijd met je zélf 1 Zit jein een boot, dan is er geen sprake van „spelevaren", dan kijk je op je horloge om precies te weten of je voor den afstand naar .bet Kalfje'* en terug van daag nog een Ut minuut minder noodig hebt gehad daa gisteren; zit je op de flets of als je wandelt, dan doe je 't zelfde; kortom je jakkert je zélf af, je haalt uit je lichaam wat er in. zit, in plaats van bet te ontwikkelen door matige oefening en ontspanning; en 't gevolg zal zijn, dat je op je 35e jaar ouwe sokken bent; als Ik in mijn jeugd nèt zoo dom geweest was, dan zou ik nü, in mijn 58e jaar, na 35. jaar als geneesheer hard gewerkt te hebben, niet meer in staat wezen mijn praktijk (van 's morgens tot 's avonds trap op en trap af!) behoorlijk uit te oefenen, dan zou ik

geert ontspanning, geen^ sjfepanrung toéer, ^^^^^^^^-^^^^'^t^^t \ .Bij de Wedstrijdspelen staan altijd twee partijefftegenover elkander, _ ^^Mn elkaar moeten trachtende"winnen; als 'de jongeliedeaj^^^^^M Ijlffijtfff gevoetbald of gecricket,-.r^picrhalf uur gekorfbald,of twee •'"!^^^ft5$^« i^^tfehnist hebben, dan hebben ze evenveel arbeid verricht-als ~7 p^^^^Sê jÊgj&ar een ijverigen werkman geleidelijk in één dag geleverd word$n|| .Dat is géén oefening, maar uitputting en afbeuling; w|£jthierbij •?^"^^^^B wordt in korten tijd vèèl'te veel van allerlei organen — èn vooral|||^ van het hart en bM^oedvaatstelsel — geëischt; en dat moégwjfc ^fS9 wreken. ïn 1908 ben ik begonnen met daartegen te waarschuwen; s ^^}^^m . dé aldus uitgeputten bezitten veer minder weerstandsvermogen . -.<j||i%ia

tegen allerlei acute infectieziekten (zooals: longontsteking, febris S^^^Éf^S i&phoides, roodvonk, diphtherie, influenza enz.) dan anderen, | l&bk loopen zij vèèl meer kans vroegtijdig aan tuberculose, 'nier- * ziekten, "hart- en daarmede verband houdende: bloedvaatziekten ^i^^^g te sterven. Wie thans zijn geheugen raadpHajjft, die zal moeten m toestemmen, dat mijn waarschuwing juist is geweest; hoe vèèl .'Jsf&yllfl

^©verleden? En hoe weinigen zSpïer krachtig, flink en opgewekt, " jong van hart gebleven? Niet lang geleden stierf een bekende roeister in enkele dagen aan een ziekte, die een gewóón jong *W^J|fl meisje ter nauw<g|(Bbd gedeerd zou hebben; des te meer werd ik „• door deze droevige gebeurtenis getroffen, omdat juist een paar dagen 4e voren deze zelfde jonge dame in het „Handelsblad" . ;' (onder de streep; ik meen door Jan Feith) opgehemeld was als \ een toon- en voorbeeld van kracht en volharding. Dat zij geen uitzondering was, die dóór haar sterven den gunstigen invloed ; van „de sport" bevestigd zou hebben, wordt door vele huisartsen Éi^fweg toegestemd. In medische kringen is reeds een uitdrukking

eeuruiKeinx-uie wpistu Kernnet i», wy ol»*.»*... w6»-w" ..... .. ~jzt^m

longmensen, dat op een acute zieKie zooais longum&iciuug, ïcuna ^mkoltlea, influenza, belroos, roodvonk, diphtherie of zelfs een geworjptngina niet zoo-góéd reageert als we 't gewoon zijn bij gewone personen in dé kracht van hun leven, dan is onze eerste vraag: „je hebt zeker vèèl aan sport gedaan?"

dat al Tang wegens hartuitzetting hebben moeten opgeven, of aan hartverlamming zijn doöd gegaan, zooals dat reeds met zoovélen, die als jongeling of als jonge man op sportgebied uitblonken, het geval Is geweest.

Sluiten