Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| v -

Sportliefhebbers!

Niet veel zaaks.

„Lichaam5|lH afbeulend, Jjeestverruwend -.^5-en karakferibeSéry^nd".

Een oordeei van den heer Hans.

.-- Helaas, ook ten deze heeft de waarheid het moeielijk genoeg; zij heeft — zooals ik boven reeds schreef — niet alleen te kampen met allerlei menschen, die van de sport leven of die als bevorderaars van sport een goedkoope vermaardheid wisten te verwerven, welke hun op gèèn ander gebied ööit te beurt zou zijn gevallen, maar óók met een eigenaardig soort menschen, die 's Zondags hun .wedstrijd" moeten hebben net als anderen hunne vele borrels, daaronder vele zenuwzieken en zelfs pervers aangelegden, voor wie het een genot is te zien, dat anderen zich afmartelen: geblaseerden en speculanten, habitué's van speelhuizen, vaste klanten van sporting-offices en dergelijken, die 's zomers

bij de „courses" te vinden zijn als slachtoffers of als I

handlangers van samenspannende bookmakers en jockey's, en die in het koelere jaargetijde de sportterreinen vervullen van hun dierlijk gebrul; altegaar lieden die buitengewone prikkels noodig hebben om zich te kunnen..... „amuseeren".

t Is droevig genoeg, dat de tegenwoordige jeugd lichaams-en geestkracht opoffert om dergelijke menschen eenige heidensche afleiding te bezorgen; ja zeker, ook de geestkracht gaat er bij verloren. Want als alle vrije middagen, vacantiedagen en Zondagen worden opgeofferd aan één en hetzelfde beuzelachtige, kinderachtige doel: een bal te gooien, te trappen of te slaan in een korfgat, tegen een paar latjes of tusschen 2 palen door, en als zulks telkens weer gepaard gaat met „emotie" „fanatieke opwinding", „doelpunten-hartstocht" (deze uitdrukkingen worden tot vervelens toe in alle beschrijvingen van sportwedstrijden aangetroffen) dan vernielt de jeugd het beste wat zij bezit. Wex$p||| emotie opgewekt door gewichtige, verheven kwesties, dan zou er allicht bezieling uit voortkomen, die tot groote daden leiden kan? maar als. een zöö groote opwjnding telkens weer ontstaat door een nietig verlangen, dan worden er, kleinzieligen en ergeren gekweekt, die weliswaar hoogst gewichtig vinden, wat iederen Maandag in de ellenlange sportrubrieken te lezen staat, maar die koud . blijven voor de vele gewichtige kwesties, die er thans meer^^^ (staan dan ooit. Sedert 1908 heb ik mij herhaaldelijk'dp dezelfde wijze over deze kwestie uitgelaten; en als ik mij gestoord had aan wat er in de sportbladen op geantwoord werd, dan zou ik gemeend hebben vruchteloos mijn best te hebben gedaan; zoo' werd bijv. nbg onlangs doodden Heer Hans, sportredacteur van „de Telegraaf", beweerd, dat Ik met al mijn geschrijf niets anders

bereikt had, dan dat er „in de sportkringen gegrinnikt wordt als de naam van dr. van Dieren wordt uitgesproken" t Des tc**#|ijg trof het mij derhalve, toen in de sportrubriek van de HaagschC Post van 20 Jan. 1917 erkend werd, dat „hij, die er lust toe W op de sportterreinen psychologische studiën kan maken op het zebied der crimineele anthropologie" 1 Verder stond er in te lezen,

dat „de scheiasrectuers iegenwuurui% « w™ ^

vantuchtschoolleeraar;" dat „verdeeling van scheidsrechterlijke aandacht ten opzichte van spel en spelers-misdadigheid schier een onmogelijkheid geworden is" 1 Tri een volgend artikel werd zelfs de uitdrukking „Augiasstal' gebezigd I

Niet ten onrechte heb ik dus indertijd de woorden „lichaamafbeulend, geestverruwend en karakterbedervend" onafscheidelijk bijeengevoegd!

O zeker, het willen winnen — en dit minderwaardige verlangen zit aan alle Engelsche wedstrijdspelen, dat wil zeggen aan dezg sport vast — het willen winnen leidt tot geestelijke ontaarrfino- wie winnen wit - vooral op financieel en politiek gebied valt

«r^- t» n»me« — d e de nst 00 aen auur voor uc gc-.

méénste streBgl; niet terug.

Ook de „grinnikende" heeren van „de Telegraaf zijn klaarblijlijk geëindigd met dit-in te zien; immers, den 29en April 1.1. schreef één hunner, de Heer Pater, een autoriteit op sportgebied, het volgende:

„Onze voetbalmaatschappij is niet meer opgewassen tegen de corruptie en financieele speculaties, die het hoe langer R Ü hoe meer belagen en het voeren nadr den afgrond. Daartegen W helpt slechts één middel: strijdt-voor(de zoo spoedig mogejljp Ujke invoering"van het beroepsspel". ï Ég

Het deugt er dus niet!; De boel is rot! En nu moeten ef ' beroepsspelers komen! i

Wie daarvan iets goedÉüterwacht, die is mijns inziens nóg groóter ezel dan hij, die — na alles wat ik reeds ten beste gat)» verder nog ten beste geven zal ^ toch nog zweren blijft bij de telkens weer aangeheven leuzen en leugens: „sport is gezond, sport vermeerdert . volkskracht, sport verhoogt het weerstandsvermogen tegen ziekten, I sport teert zèlfbeheersching en samenwerking, sport bevordert tucht" enz. enz. :5Bfe^f^re^»--;

Bijval van onV

verdachte zijde f ;

Een onverdacht getuige t i'j^a

en leugens!

Sluiten