Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doet ine genoegen hier ter plaatse nog eè^L weer de aandacht te kunnen vastigen op het feit, dat de bekende voetballer, thans pestdokter in Indië, Dr. Otten zich indertijd gedrongen heeft gevoeld mij in het openbaar — ter gelegenheid zijner promotie

— in een aan zijn dissertatie toegevoegde stelling gelijk te geven; hij stemde toe, dat aan de wedstrijdspelen groote nadeelen verbonden zijn; en in een brief, dien ik te Voren van hem ontvangen mocht, erkende hij dan ook ridderlijk, dat hij zich steeds (tegen beter weten in\) door zijn hartstocht, door de „emotie", die het spel bij hem opwekte, had laten beheerschen; hij voegde er zelfs

— typisch genoegt — aan toe: „waar de hartstocht spreekt, daar zwijgt het verstand." -

De stelling van Dr. Otten luidt aldus:. .Het aan de beoefening \ van het voetbalspel noodzakelijk verbonden wedstrijdsysteem maakt de propaganda der voetbalsport uit een medisch oogpunt onverdedigbaar."

Natuurlijk geldt voor de andere meerendeels uit Engeland ge-

ISwfr inporteerde .spelen" precies hetzelfde! ■

Nog méér kwaad dan van het voetballen valt er té zeggen van het Rugby-speL Den 31sten Maart j.1." werd er in Amsterdam een Pip'' Rugby. Rugbywedstrijd gehouden en onlangs zag ik op het terrein bij de Parklaan een troep jongens van 14 tot 16 jaren bezig zich in xjjÊL dit ruwe spel te bekwamen \.i^Ê^m^i^^^ . - -; >'A- In „Het Geïllustreerd Sportgedertkboek" staat op blz. 29 te lezen, dat ook déze sport in ons land populair moet worden; dit is de *<f'j*ffi-. wensch van Henri van Booven. Op -blz. 37 wordt betzelfde ver-;

langd door een Afrikaner, den heer Richter; deze. hoopt, dat; ■Bp^^^^^^jRugby sijn plek in die rij van Nederlandse sport in sal neemfi&ï en op blz. 206 staat, in een artikel van Maurits bet volgende Angelsaksisch te lezen; „In Engeland, Afrika en Australië (hij had"e^lmerika Hpilajp^;.bij moeten noemen!) wordt het z.g. Rugby gespeeld: Hierbij^ WÊr j- is alles geoorloofd! Slaan, bijten, krabben en spuwen zijp

pp nog de goedaardigste manieren, waarop men. daarti'l^i

tegenstander behandelt nebt 4i^ageieens eenspaatje gezien -^fevan zoo'n wedstrijd? Een troep woedende stieren is hier* . mede vergeleken een kudde lammetjes.*3-^^»-,"i SP-^-^n^^e Zooals gezegd: dit staat te lezen in „Het Geïllustrèfip Spojfj?

gedenkboek'!; maar toen het publiek Warm gemaakt moest worden l^^^i^^^^.yoor' den Rugby-wedstrijd op 31 Maart toen werd het door

Hét oordeel van een voetballend geneeskundige. .

„Onverdedigbaar I"

«sommie-e sDortredacteuren geheel anüers voorgesteio.. roen-weru

dit spel als ö zoo tam beschreven; het eenige wat toegegeven

werd, was dat de eene speler den andere bij de beenen moest

trachten beet te pakken om hem acnterover re werpen; uvcugciia

was er geen Kwaaa pi] i

■' «r-i_.. u+= io,Qr<- Vrni nctwalrl heeft in ziin boek ..Grosse? v

weinu, gcov-uit I""», « w»...— —

nn hlz. 355 het volgende geschreven: „In den herfst

en winter van 1904 hadden in de Vereenigde Staten de on¬

gelukken met doodelijken. afloop bij de academische voetbal¬

wedstrijden (Rugby) een zoo ontzettend hoog aantal Bereikt

(f9 in een enkel semester) aat ïeaereen om verucicuug i«=F.

. j „:\AmmmUtirrafrrae\r\¥Bn orrnpn van

NU vmai men uaar ecu guuM\.uii8-»i6«'v.vu &'-~r —

meilbLUCll, Uit au «€*»..w~, -

Tün pti de rebels en tradities van het spel in stand houden;

deze lieden noodigden de rectoren van de verschillende

universiteiten uit'tot een gemeenschappelijke bespreking en

het scheen dat aan deze uitnoodiging. gtj^g zou gegeven

worden, aangezien deze neoen aoor zicnzeiven en ou*. uuui

< -J_ j 1 '.r,~r, K^O/<linHIU(1 TUPtHpII PtP-

anderen ais ae ware uȟuiiuigcii u^uuu^u WWj^.

ifipprrle' treznnde verstand, eaf

siucui uuvn, nu — o —-- - m

* ■:.. -rhter een weigerend antwoord: zijn motiveeiing was even

kort als afdoende: hij kon niet toegeven "dat de lieden, onder

Plll wier leiding het spel dat verderfelijk karakter had aangenomen,

de ware menschen zouden zijn om het te verbeteren.

Bij ons, geachte lezers, zweert, neiaas, een groox ueci van

de jeugd dij aergeujRe voorgangers, i^u «ai w?m m "™ ■

meereiiueciwgtuiagui *ij "»•* • • • — ---o— »■ --.

-pnrrrpri- vZ~vpro-pnneoren zich met toe te zien inplaats van in te

jminen! En tal van autoriteiten geven, helaas, hun sanctie aan ^

"déttit'pmmel! i'-XjÊgKit* a&S^a-W

O zeker,.'aj^ér geen verandering komt, dan zie ik voor ons

volk de toekomst droevig in; hoe langer hoe meer Degim nei ic

H S£ . . -ï„ Am DAmainM Ai**

hunkeren naar ruwe sporiverro(Hiingen eveuaia uc -ijmw-vm —

. j- -i „.,„»w,isiïfe:'' Ao Arnrpleaksprs die zich met-

te glQnUe glIlgCU, C1L cvcuaio .... *...6*..— , — ----

K»i,„ir.%,arv io Manke vnlken en met medewerking van millioenerr-

Us,..i;>ifniii (ntlomnnl hpcrhprm elinfren"n naar het mii toeschiiofc

vergeefs trachten staande te houden. "•- •

Overigens was* er geen kwaad'

De deskundigen!

In z.g. moderne

huishoudingen '

deren zich niet aan het 5e ge- I bod;daargaan ze hun eigen I gang.

Een droevig' vooruitzicht!

Sluiten