Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ix. Ü

En zoo ben ik dan weer — na deze lange uitwijding over .sport" en derzelver nadeden — bij het punt van uitgang terecht gekomen; ik schreef immers: ,van oudsher hebben alle normale menschen het felle zonlicht vermeden en de schaduwrijke plekken gewaardeerd"; welnu, na al het voorafgaande zal, dunkt me, niet één lezer zich er nog over verbazen, dat er tegenwoordig zooj. vèèl jonge, lieden zijn, die hun .body" zoo gaarne Jtè^hiei%%1 ja zelfs verbranden laten; ze zijn oud en kleumerig geworden^ lang voor hun tijd; ze zijn hard op weg om versleten en afgeleefd te geraken (als het proces niet te ver is voortgeschreden, ebu als ze dadelijk naar me luisteren willen, dan kan er echter nog wel wat van hen terecht komen, want, .de natuur" is gelukkig mild geschapen!) vandaèr hun abnormaal verlangen niet alleen naar kachdwarmtgpnaaf ook na«:«on'newarmte. Het feit, d[a^ voorar de zonaanbidsters tegenwoordi||'iaeerendeels zoo weinig kleeren aan hebben, is met deze beschouwingen volstie^.aiéi|» tegenspraak; daar zit heel eenvoudig éiL%^Mdekwesüe achter £

"als de mode voorschrijft om in d^^êom^r bont té dragen, dan; doen ze 't óók! In den laatsten tijd werd ik zelfs herhaaldelijk geraadpleegd!'door jongedames, die- meenden, "^fe^ze VSdpr^ hadden, omdatze telkens zoo .huiverijjpwaren ï Eh als:TS^tffl|

. zei ;f >ja maar beste meid jê hebt zoo we^r^beciuiif|(|f; gèèn wonder, dat ie 't koud hebt", dan kreeg'ikil^PIpten antwoord^ .Weinig kleerén ? "Ho^'ipw u het zeggen, dokïm| Ik heb net zooveel kleeren aan ais al mijn vriendjÉr^en". v', .Dat wil dus zeggen: :vèèl te weinig?* ■'■MÊ^'üc 'è£jÉÉn steeds

op volgenVheiaasraltijd zonder succes! Ja, het jonge geslacht (de ouderwets-opgevoeden niet meegerekend) is tegenwoordig nog vèèl eigenwijzer en ongezeggelijker dan het was in mijn vlegeljaren, in mijn .Stutm- und Drang-Periodé". Wa*|$egenwoordig..; geeft het nóóit kamp, tegenwöórdig erkent het nóóit ongelijk, zélfs niet al ligt het er alpenhoog boven op; .volhouden" al heb j je 't glad mis, al heb je 't nóg zoo verkeerd aangelegd; .nóóit öpgeven", ,je nóóit gewonnen-geven" dat heet tegenwoordig

flink\ - ■'

Ik beweer niet, dat deze ondeugd door de uit Engeland ingevoerde sport ontstaan zou zijn, maar wèl durf ik beweren, dat ze et door toegenomen is;-het rn/<?r-öpgeven", het .willen winnen" zit immers — zooals ik boven reeds schreef - vast"aan alle vormen van sport; ja, enkel om te willen winnen, worden wd <£j(Me 8e_ meenste streken uitgehaald; ik kan daarvan de kraste staaltjes— die me opgebiecht werden — verhalen; voor .het buiten ^IpÉing stellen" van een geduchten tegenstander zijn zelfs methodes bedacht! De .Spes patriae" heeft er een typische uitdrukking voor: zoo iemand wordt .éventjes gekraakt"-— O, zeker, 't is lang niet altijd .fairplay"; het feit, dat deze uitdrukking niet als een pleonasme beschouwd wordt, geeft trouwens reeds genoeg te denken. l\ ZooaJlSezegd i tot dusver heeft niet .één van dlfcf&nge dames, dier ik er op wees, dat ze te dun gekleed waren, mij daarin gelijk gegeven; en toch ben ik met allen moed en de beste verwachtingen

'1 Den 26 Jan. 1918 be^afle^.de Nieuwe Amsterdammer" een artikel, waaraan ik het volgende ontleen:. * * .In een' der vorige nummers werd er reeds op gewezen, hoe het ronde, mannelijk gevoel van spbrteerlijkheld.uit de sport bezig is te verdwijnen... Komt het misschien op wielerbanen wel voor, dat renners trachten die omstandigheden in de hand te werken, door zóó' te rfiden, dat vallen van den mededinger tot op zekere hoogte wordt geforceerd, - kwade tongen hebben Izelfs ook de tot terugkeken uit een wedstrijd nopende blessu^op het voetbalveld wel eerfs^&'yerband willen brengen met deze zeer onsportieve neiging om tejlÈistanders moedwillig te verzwakken."

.Wij voor ons zijn doWGffcet spel der verschillende...i^ilwedstrijden, waarbij wij blessures zagen ontstaan, Wel overtuigd geraakt, dat daar iri 't algemeen van opzet niet. gesproken mag worden, hoogstens een enkelen keer van ruwheid, maar gewoonlflk alleen van vurig, geestdriftig spel." B ~jn ieder geval, de teekenen van ontaarding van het sportief gew^Jgte 've'le^n j.l. Zondag werden zij nog met een vermeerdj^t, dat een ontstelUn0% vA#* geeft in de psyche van sommige voetbaispetéfs, en sportsmen in het algemeen^^i^^^^^^'.^if^^^i^^,^'-^?^^^^^

Karakterbedervende sport.

Kwade of goede tongen

Een zoodjeJ

Sluiten