Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X>e IJdelheid als bondgenoote.

Zichtbare

gevolgen..

begonnen,* want ditmaal zal — zooals ik reeds schreef -— de ij delheid mij helpen I Als zij vernomen hebben, dat ze door defelle zonbestraling een leelyke, oud-uitziende huid krijgen (en dat valt na wat ik daaromtrent ook aan ènderen ontleende, niet te ontkennen !) dan is 't gauw uit met de malligheid. \

.■"': jOutferar leelijk"! In een vorig artikel schreef ik, dat tegenwoordig tal van jonge menschen er alles behalve jong en I .fleurig" uitzien en dat dit onder mèèr moet toegeschreven worden aan geestelijke overlading en aan lichamelijke uitputting, Het spreekt van zélf, dat het gehèèle lichaam hieronder lijden moet, en öök, dat dit zich bij het inderdaad zwakkere geslacht het èèrst en het ergst zal openbaren; het valt dan ook niet te loochenen^dat tegenwoordig de dienstmeisjes en de winkeljuffrouwen er in het algemeen vrij wat pittiger en opgewekter uitzien dan vele studentinnen en vele meisjes met einddiploma H. B. S; of Gymnasium. Men kan vele „intellectueele" jonge dames al uit de verte, kennen aan: een lijzige voorovergebogen houding; een uitgérekten zwanehals; een daarbij passende vooruitstrevende kin; verdwenen lendekromming (de wervelkolom heeft bij deze meisjes van

af den zevenden halswervel tot aan het heiligbeen toe slechts ééne achterwaartsche kromming); slap neerhangende armen; en een alles behalve veerkrachtig^en gang. Die algemeene slapte komt nog mèèr uit als ze zitten; of neen zitten doen ze niet! Liefst liggen^ ze zoo lui en nonchalant mogelijk in één of anderen .gemakkelijken" stoel; en anders hangen ze, met hun ellebogen en onderarmen zooveel mogelijk steun zoekend, op tafels of stoelleuningen; ze doen zelfs geen moeite meer om het hoofd fier, rechtop te hoeden; zoo diep mogelijk laten ze het tusschen de-schouders wegduiken. In'die zelfde houding laten ze zich zelfs fotografeeren (photographie è la tête penchante 'e£^u dos courbé.)"■■ IgÉ^iï-

Denkt niet, geachte lezers, dat ik overdrijf. Volstrekt niet! Léf; Zélf maar op, dan zult ge gauw moeten toestemmen, dat ik oojf? ten deze gelijk heb; zélf vind ik dat jammer genoeg; het zou me héél wat waard zijn als het anders was, want ik zie niets liever dan opgewekte, geestkrachtige, jonge menschen, die wellicht een gelukkige toekomst te gemoet gaan'en van wie op den duur vèèl goeds en flinks verwacht mag worden.. >'fslffifèf' n . Om. de foutènen de kwalen te kunnen bestrijden, moeten we. ze eerst opgemerkt en er de oorzakehllfn opgespoord hebben;

welnu, dageWks-: wotó: ik in mijn overtuiging gesterkt, dat;hetr

jonge geslacht tegenwoordig mishandeld wordt en zich ten.^|I^B 't-?j- _xu «i.konriüH. »n. H» H R Q tiAf fivmnasium err de

vioeue zcu uusuwuui, \jy ... u. w, — —j

Universiteit wordt het overladen met feiten en feitjes, die meeren-

_deels het sop van de kool niet waard zijn; en men is kortzicntig

~(. maanan Hat lip vnn rt nis tepenwicht dienst kan doén\

gCHUCg IC HKiSMV"! »«" ~w ** ' f — —°

■'MÉM** dom gcnoec niet te bedenken, dat iedere beweging haar

Jföwprong vindt in de hersenen; dat voor iedere beweging van mnoi koniAn- dat dus voor dit gewichtigste aller

organen te vèèl lichamelijke inspanning nèt zoo schadelijk, nèt zoo

AÖtódttend. moet wezen als geestelijke ovenaaing.. rreaeriK van . PoHon Hip nnnit tevreden is. nooit kamp eeeft vöör hij zijn

-bedenksels (zooalajÉralden = Het beloofde land"; de Coöperatieve

W^elvereeniging in de Warmoesstraat; gemeenscnappeiijK. giuuuh**it Pm.., zélf nroefondervindeliik als ondeugdelijk heeft leere*'

"kennen — van Eeden heeft zulks indertijd aan eigen lijt en geest,

gevoeld, toea^Bij, in navolging van ioisioi, ue wctciu^uccuuc ^ kunnen verbeteren door boerenknechtswerk té gaan verrichten!

In die dagen heeft hij de ervaring beschreven, die hij spittenS

bad opgedaan; ik nennner mij nog, uai i»j «ui cc» ^"ui« voelde worden; de verdere uitdrukkingen;; zijn me ontschoten,

maar zéker weet ik, dat 4iij door deze inspattofng zijn geest vol-

-t ~r. li ^ I I *A ««1.* Anr, *\r\lr nt.t TnnHAT

strekt mei voeiae opmsscneni men suiccm uau uu» *v/.— reden reeds van ouds van -afstompenden" arbeid; welnu, daartoe

mogen m.i. öök het kinderachtige springen, vliegen en rennen op-

..j . • _ /_• j.. L-i. ir-ïteiiin'lii'i ilT"l

ue - sportvelden, nei yveruicvcii mcitu vil,tL-. "*■» rv Jt-i'wf.g het malle fietstrappen (niet: het rijden .met een kalm gangetje

'eb een windje in den rug") gerekend worden; ieder heeft te be-

r&B-J'''- • ïfcj ,. L.-..kr. .„.— Uot /-.ntralo vanMorctAlcpl van Hf»

aenKen, uai uyn uiciuij vau uc» w-wnyv. ^..m— — '-eiéetrische centrale" al te vèèl gevergd Wordt, f iljgflil

Deze aüesbeheerschende centrale wordt ten deele gevoed door

Wk .41.1.-». n SL L.t io Aan nnl» crhhn aronHpr Hat hft aantal

ïuc; SfcllllUIvllCI J CU IICl l» uou uv» Ji."'- " v.—- —

lijders aan schildklierziekten. in dpl^aafsten tijd enorm is toege¬

nomen, wapt dcschildklier heeft het bij menigeen al te mp||(gg^

Dit is byv. de meeningvanden;;v Heer D. Hansf* sportredacteur;: (zie „Genius- j treerd Sportgek denkboek" blz.. 15 en 16>. |

Een ervaring van Frederik van Eeden.

i »] Als kinderen zonder schildklier geboren worden, dan bleven zé idioot;

"ze hebben dan tevens een droge, opgezwollen huid (myxoedema): de haren en de tanden komen slecht tot ontwikkeling enz. enz. Bij volwassenen, wien men — toen het gevaar nog niet bekend was —. wegens kropgezwel (vergrooting van de schildklier) de geheele klier had weggenomen, werd een: dergelijke aandoening waargenomen; de huid zwolop, het geestesleyli|i*|^j|

Een gewiclitig;1^ orgaan. "/fjÉBB

Myxoedems'*'ejI hare Isa ' behandeling, 1

Sluiten