Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H^^^^i4vgekregen.' Als er van een orgaan te veel gevergd wordt, dan tracht het daaraan te voldoen, door zich beter te weren, maar het slot Mis altijd (bij den een? eerder dan bij den ander), dat het uitgeput raakt. Dikwijls komt de natuur aan de hoogere eischen te gemoet, Pïi-jÉp^?'-' doordat ~<i|$êt orgaan-grooter laat worde^te* „hypertrophiëeren" ' W^ï'-(y800**** dat gymnasten en worstelaars zoo trotsch zijn op hunne B^? ^^^ spierbuiken; laten zij zich fotografeeren in costuum, dan zorgen ze er voor, dat deze zoo duidelijk mogelijk uitspringen! Maar itt Engeland kregen de menschen, die de vijlen moesten uithouwen Bg^^^^Aik meerendeels ontzettende armspieren, en toch waren deze lieden . op hun 35e jaar totaal versleten). Wélnu, tegenwoordig zijn er ver-" ' bazend veel meisjes met schildkliervergrooting-, maar bij de in het jg^^^et» algemeen vèèl stérkere jongens begint zich deze aandoening, die^ glj^i^'^.. "vroeger bijna nooit voorkwam, óók al te vertoonen, Zooals ik met fc£^^p^'alleen in» eigen praktijk ondervonden heb, maar ook als geneesheer ËNillöiw 4belast met de keuring van adspiranten voor de Kweekschool voor* de Zeevaart']. Onlangs kwamen er op één van mijn spreekuren toevallig" drie meisjes met schildkliervergrooting achter elkaar ||^i^^Èt. binnen, en alle drie hadden ze te veel van zich zelf gevergd!

In den eersten tijd neemt men bij deze meisjes wel eens een

jt«(/«cuu/ vcinuuguc gccaiB.iiH.111 waai; ut uiecu uit uaaiaau ic

moeien toescnnj ven,. aai ae scnnaKiier aan ie veei naar oesi aoet,

te veel hersenvoedsel produceert; zulke meisjes zijn overdreven

W**^?*?^65 spraakzaam, zij spreken vreeselrjk vlug (bij ratelen af); ze vertö^las^ beelden zich alles te kunnen doen; kunnen nietj)egrijpiett:datze, mm , : - / .tóljfiej zwakkere geslacht behooren, en willen niet inzien, dat ze des te meer reden hebben om zich te matigen, omdat, zicj^y m§J^^^'^ kaar schoot de, toekomst bevindt, voor welke zij energie moetöfe |B^H*|jpPf ,„-.' opsparen; ze fietsen, ze roeien, ze tennissen; in gezelschap zijn

"ffiy^HgJr sterk achteruit, de spraak werd moeilijk en langzaam enz. Deze.ziekte (öök IspiEïÊ- **e aangeboren vorm) kan \ met zeer gunstig resultaat behandeld worden. |H^^.!r^pfc^'.v;. B. door toediening van extract van schape-schildklieren, wèl een bewijs, dal. Bacll£^»#g>~ ze berust op een deficit, op een tekort aan de" stoffen, welke door de schild* ■. _ klier geleverd worden. .■~':*\v^S^i^^Ê^k {^l^^^illf^H^^™

'] Öok bij het legér is die toename reeds gebleken; in het proefschrift fBsmfcifmi -Si? van Dr. Enklaar wordt hieromtrent het volgende meegedeeld: .-^r^^l^aH Afgekeurden wegens schildklier-aandoeningen:

{.1890—99 19ó0—04 1905-06.. -

mÊ^^^^^c ■ i a (weigesteiden) m

fS^F^^^^^H^g^.CArbeldersklasse) '!jm2J6 iWWTx

Til het die het gesprek gaande houden; zex*§aan geen concert

over; wordt er een cur«i|;gegeven over Heinetover Goethe, ^^^

Ibsen's Brand, zij zitten er bij; komt bvante Arrnemus oi een anaer

.... _« i. J.num «nn1»n. «»r 7P \c\c\\

buitenlanascn geieerae over ecu uuuciwcip aKivn.^..., ~w . mmlm o»oöi, wan «nannpn kunnen, zii heloen de aula vullen, enz.

In deze periode kan een deskundige reeds opmerken, dat het

mis met hen is; de oogen hebben dan een bijzonderen glans, ze

kijken een beetje „wild", het onderhuidscne vet is grooienoeeis

verawenen, ae nuiu uun, cu uu»tim«.u tmrm,■ — v—

,,.r«,00rH.rH* cmpprkiii»rafseheidini?\ öok wel pukkelig. Een de*-

kundigê-iierkent daarin het begin van een aandoening, die precies

het tegenovergestelde is van „myxoedema" (zie boven in de

noot): het „al te druk doen' van- dezer meisjes Derusi uan uun

■ . i 1- H,,o^V.i maar iitaI «TV aan tiiHpliikpfl • al

niet op vernoogue gccsm.iai.iii, umai —* —j——> >

ka rnimpn tnpvnpr van schildklieroroducten; als deze stakkerds

TMÈ^gauw gedrongen kunnen WBlpfen (overtuigen laten ze zich

niet licht!) tot een verstandiger levenswijze, dan is het slot: óf dat

ze door Basedowsche ziekte worden aangeiast teen zieiue, weme

■ i j % i...u.,^u>u<«caUn Lronmprlrt • iiirnuilpnrlp nnerpn.

ZtCn UÜUl t IlUUlUVClOVW»|IM»»Ki** • "-'r — —o —-i

i/Arornnto schildklier, al fe snelle hartslag en bevende vingers) óf

fdai ze aan zenuwzwakte gaan lijden (dit laatste geschiedt als de

schildklier er vroeg genoeg den brui van geeft).

Ik meen g«ed te doen met op aeze scnuaKiieritweMie ecu»

i i j_ j.»ui in „d^innn . Ho snitprp vpr«rhiins»l<»n van

teruegc uc aauuav.ni ic ïtougi.", <..»»*>-•.- ■

MÏtrtiittincr ziin immers lang niet »•» opvallend én zoo tastbaar

"••f- o bh h - .... ,., ..,<£_.

: atÊéén vérgroote schildklier. Ik hoop dan ook, dat ait gemaKKenjK

'waarneembare verschijnsel '] zelfs voor de kortzichtigsten een

Tr. Mïet altijd worat ae scniiaKiier-M«/""""« uuui v*tSiw..>6 »»"

gaan voorafgegaan. Verder bedenke men, dat ae scnuaiuier ook nog wei up ,^«.» m,niPii?"£. rfiis niet alleen door overwerken! -r^aftk kan worden.

i&Ê^mimer aan de kropgezwellen, die zoo veelvuldig'voorkomen in Zuid-

n,<^^hi3nri aiTfWtpnr k. Over de oorzaak-niervan ziin ue geiecTucn ire»

... . 1>5T ..•* ' V ...li. JlXi .„„ t.Qt Ar\n\ron irün Vipt

win nipt mot p iranrtpr eens: nei- vvut senrutv zc iuc oan un *— -~.

I^rasf 'uit som|ö|e bronnen (met deze mo^Jkheid moeten-we ook ten

onzent rekening houden, nu op sommige plaatsen uit zeer aiepe aaiuwrag ^nw>^nr<tt vprkrpirpnV Vrouwen met krooeezwelten brengen dikwijls

Mioti en ook wel doofstomnreHdnderen vóórt; voor de feministen alweer

£s3ï Aar « oot. itiniw verhand bestaat niet alfitea tussehen de schildklier en

de hersenen, maar ook tusschen.de schii<Hffier en de voonptannngs-organeni

Ongeveer lj£|fcren geleden heb ik m ner;BpBaeisoiaa gcst-mcrcii . Pbis.wpnst.irtip en Moederschao": ik heb er toen reeds op gewezei£4iNfj

Slachtoffers van. het zoogenaamd de feminisme..

Het feminisme .

neen een groote, schaduwzilde t

Sluiten