Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdoende waarschuwing zal opleveren, en^fó binnenkort jprofessoren,Jf;^c«orai dié in de psychiatrie!) dokters, leeraren^sf ouders, fo^'imis de feministen (die het ongej&j^'feld bést meenen met hetJfrouwelijk geslacht, maar zeker niet beter dan ik!) hunne , noodkreten bij de mijné zullen voegen en mij zullen willeri helpea?.»^ althans èèhige oorzaken van den alom te bespeuren achteruitgang, zooals ik die mèèn doorgrond te hebben, .weg te nemen. 'ï'&ÊÈdÊ

Straks had ik het er over, dat vele jongelieden tegenwoordig V tengevolge van lichamelijke inspanning en geestelijke overlading, vroegtijdig „oud en leelijk" worden (ik blijft speculeeren op ijdelheid) en niemand zal zich daarover mogen verwonderen. ', Wie zich snel uitleeft, die zal het eerst afgeleefd raken; zoo.* fè iemand krijgt niet alleen reeds op jongen leeftijd een oud haft W maar ook een oud uiterlijk: de huid van het gelaat is n.1.- | innig verbonden met de daaronder gelegen gelaatspieren: maakt daarvan alle bewegingen mede; en deze spieren WSjroft - . het meest in actie bij^zorg, bij verdriet, bij slecht humeur, bij C ergernis, bij het botvieren van booze lusten, en óók bij inspanning I — niet alleen bij geestelijke, maar ook bij.lichamelijke inspanning; men behoeft maar in de sportbladen de kiekjes te bekijken v van voetballende, korfballende of tennissende heeren of dames; in volle actie zien hunne en ook hare gezichten er alles behalve mooi > uit; dan kijken ze /«-bedroefd of nijdig zelfs: welnu, -dat doet de M inspanning. En ten slotte blijven daarvan de sporen voorgoed zica^kf baar: het gezicht is dan rimpelig geworden. .

Ook de „zonaanbidding" (en de jongelieden, die zooev^^Ê^:skf

Vrouwenstudie mannen él hun energie mogen en moeten gebruiken, maar dat de vrouwen Ê^^^tji^^^^. de hare bewaren moeten voor de toekomst, die zij in haar schoot herbergen;- " moedersciap. 1 doen zij dat niet, dan zal er van die toekomst niet veel terecht komen! In ffl|^^|^^^^dÉt.' artikel beriep ik me op de ervaring, die ik in het klein als buisdokter *§*E^H^pfe^Sr0, *ad opgedaan; maar natuurlijk wisten de'meerendeels kinderlooze feministen Jjj fBP^^'.-^^fket w»/ beter] Zij deden haar uiterste best mij te bespotten en zelfs, te ïïÈÊi^l&w& belasteren (in het blad , De Evolutie"). Inmiddels heeft de statistiek me alfê' l«s^^jBR-V weer in het groot in het gelijk gesteld! .Voor eenigen tijd is er in de reeks '."^JS^ïpro en contra" een brochure verschenen over .vrouwenkiesrecht ; en daarin. m\^^S^^^'^mt\''*1*eft' de voorvechtster, een gehuwde dame uit Baant, toegegeven, dat In Een droevig: Amerika gebleken is, dat de gestudeerde vrouwen over 't Algemeen niet j^^^'^gevólg. erg vruchtbaar zijn! O zeker, op de eerste bladzijde van den Bijbel staat, het reeds, dat de vrouw den man gegeven is tot .hulpe en steun", dus niét; - " . - .•- •' als... concurrente! Verbeeldtzij zich het beter te weten, dan blijft de straf -'/ ~ • niet uit. God's molens malen langzaam, maar ze maten uiterst fijn....? ; -<

Let op de I W§M kiekjes!

mij geschetst en gewaarschuwd werden, doen meerendeels aan dèafe „culte" mee!) ook zij is oorzaak, dat de huid die van directe'ton-bestraling reeds zoovéél te lijden heeft,:|^)vendien nog langs een omweg — door de öógen heen — beschadigd, d. w. z. rimpelig en oud wordt Hoe dat plaats vindt, zal Ureven uitleggen. * Het oog is niet tegen felle bestraling bestand; iedereen heeft:*fipf| eens van sneeuwblindheid gehoord; wie bij zonnig weer over een. besneeuwde-vlakte wandelt, die moet zijn oogen terdege dichtknijpen, want anders raken de uiteinden van dé gezichtszenuw, die over de binnenvlakte van de voor licht doorgankelijke oogholte verspreid zijn, spoedig uitgeput en dan ziet hij voorloopig'njets meer; ditzelfde gevaar bedreigt ook de zeelieden en de woestijnbewoners (door de schittering van het water en van het zand)..

Als er een zonsverduistering valt waar te nemen, dan wofdt er te voren in alle kranten gewaarschuwd, want het kijken in de zon kan zelfs in korten tijd ongeneeslijke blindheid veriɻf|ilaken.

De matuur heeft ons zooveel mogelijk tegen het zonlicht trachten te wapenen; wij kunnen onze oogleden vrijwillig sluiten; onze pupillen vernauwen jich vanzelf als er teveel licht binnen dringt; in landen, waar het zonlicht docr een besneeuwden otzandigen bodem teruggekaatst wordt, vindt men menschen met sterk uitspringende jukbeenderen, waardoor de oogen van onderen af beter beschut worden; waar de zon het krachtigst schijnt, daar hebben de menschen niet alleen vèèl lichtwerende kleurstof in de huid, maar ook in de oogen, daar vindt men de donker-oogigen.

Normale menschen hebben met deze eeuwenoude ervaringen altijd ^rÖpnmg gehouden, en droegen daarom hoofddeksels met kleppen of randen; door zoo'n klep of rand wordt de hoeveelheid van boven invallend licht zeker tot de helft teruggebracht, wat niet andera^lp^ voordeelig kan wezen en geen enkel gevaar oplevert>

Vraagt men aan de zonaanbidders waarom ze die eeuwenoude er-

natuurvolken immers öök géén hoeden dragen! &yfi'J H „Ja, —'antwoord ik dan — maar deze menschen laten hun haren groeien! En niet enkel voor de aardigheid maken ze héél veel werk

VHII HU 1 tVUÜ. £11 UCIJUCII Cl I CC d^L 111CC C l H1CC1 11 U ÏUU

s dan ik (ik ben al lang kaalhoofdig) . . . met mijn hoed, want die behoef ik slechts 2 X per dag af te borstelen. Dat hebben dan ook alle volkeren, zoodra ze wijzer werden, begrepen; vandaar dat zij de ingewikkelde haardracht spoedig vervangen hebben door één of

Sluiten