Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander hoofddeksel. En nu willen jullie warempel weer beginnen bij het begin! Als je ais wereldhervormers niets beters en practischer weet te bedenken, schei ér dan maar gauw mee uit, want dan ben je

: niet voor wereldhervormer in de wieg gelegd; en als je op dit gebied de natuurvolken wilt navolgen, doe het dan niet gedeeltelijk:

. bescherm dan, net als zij het doen, niet alleen het bovenste gedeelte

van je scneaei, maar ook net voornoota en de oogen en... óók je nekI

Waarom ook de nèk ? — dat zal ik de volgende maal vertellen; thans zal ik eindigen met er op te wijzen, dat menschen, wier oogen veel aan een of ander licht zijn blootgesteld, hunne oogleden kramp¬

achtig moeten toeknijpen; daaraan doen héél wat gelaatspieren mee;

en net gevolg is alweer, dat deze menschen vroeg rimpelig worden; zelfs bij jonge zeelieden kan men dan ook reeds het z.g. „ganzepootje" waarnemen ter weerszijden van de oogen in de slaapstreek, dat is een waaiervormig uitloopende figuur door vrij diepe rimpels oorzaakt).' ; '

Ja, geachte lezers, ditmaal zal de ijdelheid me wel helpen; ik ben er zeker van I •-. '~&&r%<&Éél

X.

Als de zonaanbidders werkelijk van plan waren zich te gedragen evenals de z.g. natuurvolken, dan zouden zij niet alleen het bovenste gedeelte van hun scheder, maar ook het voorhoofd, de oogen en de nek met behulp van hunne haren moeten beschermen; tot dusver laten „de heeren" echter alléén hun kuif groeien, maar nog niet lang genoeg om er ook hunne oogen van te kunnen laten profiteeren; op het achterhoofd en inde nek laten zij de haren zelfs zoo kort mogelijk afknippen. Wandelen ze in de zon, dan krijgen hunne Oogen het dus al heel gauw moeilijk genoeg; zonder er bij te denken buigen ze dan, als 't ware werktüigelijk, het hoofd voorover om zoo mirt mogelijk licht door de pupillen te laten binnenkomen; zij loopen dan als gingen ze spelden zoeken, met het gevolg, dat de zon hun achterhoofd en nek onbelemmerd bewerken kan; bij de dames is met het tegenwoordige kapsel het achterhoofd wèl, maar de nek niet beschermd; en het is dan ook geen wonder dat bij vele jongelieden : niet alleen de nek, maar ook de hals van voren én het blootgedragen gedeelte van de borst er niet meer bruin maar zelfs groezelig zwartachtig uitzien, net alsof ze zich in geen maanden gewasschen hebben.

„Vindt U die bruine(?) kleur dan niet mooi?" werd mij herhaaldelijk gevraagd.

ma „Alles behalve, — heb ik dan geantwoord — ook op dit gebied zijn dé modernelingen het spoor net zoo bijster als op kunstgebied; ook hier is het de omgekeerde wereld; hun leuze is: „le laid c'est le beau". Let maar op de kunstgewrochten (gedrochten is een beter woord) van de moderne schilders — zooals Jan Sluijters—'. mooie vrouwen, die schilderen ze niet meer (zij schijnen er géén kijk op te hebben!), maar wèl monsters, die in de dwarsstegen van de Warmoesstraat en dergelijke buurten zelfs door een smoordronken zeeman verafschuwd zouden worden. •

,Le laid c'est le beau'

Sluiten