Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een typische bestrijding.

W OnlangyveVnamlk van iemand, dié véél gereisd^w^-dat te Ciudad Juarez, een%i^fé'tegenover El Paso, de manne||ttt vrouwen, die uitsluitend gekleed zijn mét een schaamdoek of eértzeer dun linnen broekje/tóch een reusachtig grooten hoed (Sombrero) drag^; Oft;%

l^^raag, waarom ze dat deden, hadden zij geantwoord .anders^ krijgen wij een huidziekte". („Skin mals" — zeiden ze in veftó^^'.

Engelsch.) ^J^W §BL* i m 1

' . Zulke zakelijke antwoorden verneemt men maar zelden uit'dert^ mond van onze modernelingen: dit soort Js er bijna altijd naasfffl| Toen ik kort geleden in een zeebadplaats vertoefde, heb ik naar aanleiding mijner tot dusver gepubliceerde artikelen dan ook héél waf v dwaashedèn moeten aanhooren; een jonge dame met een knap^ uiterlijk, die bezig was haar huid totaal te bederven, zei me: „maajr*| ' dokter,, wat bent ü ouwerwetschl Ik heb gelezen, dat de Jamaicanegers zelfs beenzweren genezen door ze aan het zonlicht bloot té •?

stellet-*" ,

„Dat bewijst niets" — antwoordde ik — „we hebben tal vanmUfeg, delen om beenzweren te genezen; maar 't zou al te onlogisch zijn ■ uw gezonde en mooie huid op al die middelen of één' er van te tracteeren. U hebt volstrekt geen reden u zélf te vergelijken meteen^ vieze beenzweer van een Jamaica-neger; hoe kómt u er bij?"

Het nuf en net' v gevaar van ^Röntgen -stralen

Sttevaar voor -jjiicnden.-

Omtrent de werking van allerlei" lichtstralen (zon-, Roentgen-, radium-, thoriumstr#en enz.) is nog niet zoo hèèl veel Bekead^MKj de bestudeering is men trouwens pas begonnen), maar „das genieri j keine modernen Geister": dit soort menschen is direct te vinden voor alles wat nieuw is en gehéél afwijkt van het oude; ,||&w" en „goed"]m vooï bén synonieme ||drukkingen geworden; .oucf en „ondeugelijk" eveneens. $$Sm Wjm

Dat ze van die proefnemingen met zonlicht op zichzelf lievermoeten afzien, zullen ze, hoop ik, toestemmeips ik huiifcrinnerd zal hebben aan een paar feiten, die ze waarschi|rfifk wel eens,^; zonder over de consequenties na te denken, in een krant of tijdschrift zullen gelezen hebben. Met Roentgen-stral^en oak^g^ die van radium en thorium) kan men sommige kwaadaardige gezwellen vernietigen dus óók genezenjymaar daar staat tegenover^ dat tal van Roentgen-dokters door het geregeld in aanraking komen met X-stralen huidkanker hebben gekregenl Het zou mijns inziens de moeite waard zijn om eens na te gaan, of de aangetasten wellicht tot de blonden, de weinig gepigmenteerden, be¬

hoorden, want uit tal van ervaringen blijkt, dat vooral de blonden (blauwoogigen) alle reden hebbéh om zich niet aan felle bestraling bloot te stellen; wij weten reeds, da£ juist bij hèn zoo licht het z.g. zonerytheem (verbrande huid) optreedt; ook de „zeemanshuid" en „het Xeroderma pigmentosum" (zie boven) worden vooral bij hèn aangetroffen; verder is ons van ouds bekend, dat de blonden bij lange na niet zoö geschikt zijn voor het bewonen van tropische gewesten als de donker gepigmenteerden zooals .de Joden, die er niet alleen gezond en geestkrachtig blijven, maar ook in staat zijn zich er op den düür te kunnen voortplanten en handhaven (zooals in onze West-Indische bezittingen gebleken is). In het meer vermelde bpek van Woodruff over „Medical Ethnology" las ik, dat witte doggen, fox-terriers en licht-gekleurde runderen niet gedijen in de tropen; ook dat Amerikaansche boeren (wonende in de zonnige streken van het land) telkens nieuw fokvee moeten laten komen om hun licht gekleurden uit Noordwestelijk Europa afkomstigen stapel op peil te houden;Professor Starling van de Londensche Universiteit vestigde de aandacht op het feit, dat de licht gekleurde paarden uit Noordelijke landen in de tropen spoedig sterven.

In Italië, Rumenië enz. komt een zenuwziekte voör, "Pellagra geheeten, veroorzaakt door het eten van ondeugdelijke maïs ; hierbij vertoont zich op verschillende plaatsen een huiduitslag (Pellis agra = ruwe huid); en nu is het merkwaardig genoeg, dat dit uitslag zich juist het ergst openbaart op de plaatsen, die het meest aan het zonlicht blootgesteld zijn; het is alsof de huid zich bij deze ziekte gedraagt als een gepraepareerde fotografische plaat.

Als men witte ratten met boekweit voedt en aan het zonlicht; bloot stelt, dan -krijgen ze een huidziekte, die op Pellagra lijkt; in het donker blijven ze gèzond.

Ook bij het vee, wordt dit boekweituitslag weieens waargenomen; I en reeds Virchow had opgemerkt, dat het zich alléén vertoont op ' de witte, niet gepigmenteerde gedeelten van de huid, en nooit bij dieren, die in duistere stallen leven. |pt

Zooals gezegd, we weten van de werking der verschillende |SjKptstralen nog niet zoo hèèl veel af: reden genoeg om er ons niet al te lang aan bloot te stellen. „In dubio abstirie" — zeiden de Romeinen, dat wil zeggen: onthoud u in geval van twijfel; maar tóch weten we er reeds genoeg van af, om althans tegen de blonden, te mógen zeggen: weest er uiterst voorzichtig mee,

De Joden zijn

Cosmopolleten-

blj-ultstek.

Ervaringen bij dieren.

Merkwaardige feiten.

Sluiten