Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat ge geen slachtoffer wordt van de mode; stoort u liever aan de ouderwetsche menschen, die respect haddén voor het zonlicht én die de schaduw prefereerden; aan oude gebruiken liggen meestal deugdelijke ervaringen en logische overwegingen ten grondslag.

Niet alle zonnestralen zijn even schadelijk; de Zweedsche dokter Widmark en de Fransche dokter Qintrax hebben reeds voor ongeveer 20 jaar bewezen, dat het zonuitslag vooral door de ultraviolette stralen en niet door de warmte veroorzaakt wordt. Qintrax Laboratorium- deelde mede,> dat hij de verschillende stralen van het zonnespecproeveu. trum met behulp van een convergeerende lens (een brandglas)

op de huid had laten inwerken, met het gevolg dat in 30 seconden door de violette stralen een blaar was ontstaan;

de blauwe hadden een brandend gevoel en roodheid opgewekt;

de groene een 'licht roode verkleuring;

de gele een lichtbrandénd gevoel;

de roode niets.

We behoeven ons er dan ook niet over te verwonderen, dat mm-f: . bet electrisch licht, hetwelk zoo rijk is aan chemische (violette en ultra-violette) stralen, eenzelfde huidaandoening, en zelfs in vèèl heviger graad, kan veroorzaken. Charcot heeft daar reeds in 1859 over geschreven, en de bekende Engelsche natuurkundige Tyndall, die tevens een vermaard' Alpinist was, heeft eens meegedeeld, dat hij op zijn Alpentochten nooit zoo sterk verbrand invloed van was geraakt als door zijn proefnemingen met electrisch licht op electrisch licht den lichttoren van North-Foreland. In de fabrieken van Creuzot te Parijs en van Kolom ma bij Moskou werd plm. 20 jaren gePaBzr,.j leden voor het aan elkaar lassen van metalen een nieuwe methode.

toegepast (methode van Bernardos, waarbij een electrische lichtbron van groote sterkte gebruikt wordt). De werklieden kregen hierdoor behalve een huidaandoening óók ontstoken oogen en oogleden; bovendien werden ze opgewonden, slapeloos en kregen koorts; ze waren dan ook zóó bevreesd voor de onaangename werking van het electrisch licht, dat zij liever veel-zwaarder en f R||l-' slechter betaalden arbeid wilden verrichten.

Gevaar voor Reeds eenige malen had ik gelegenheid op de nadeelen te

^^Bgen; wijzen, die de oogen door het licht kunnen ondervinden (ik

■ï'$mW$JiÊè-. herinner aan de sneeuwjföndheid en daarmede overeenkomende vormen van blindheid: op zee en op zandvlakten — zie vorig amWL^S^i0^fê* artikel); welnu, ook hier zijn weer vooral de stralen van korte

•SWwïVk.' - . ..ii. -- ..u,n i,!nlo((Ai het

golflengte chemfcche, dat ^ae^^.^^^ -

l^Ztn^^ worden (Dr. Blfoma heeft er . eeL in ^oSchott'- over geschreven, zie No. 15, Jaargang IX .

Het resultaat van al te felle bestraling kan zijn, dat het netvlies o«^eSeUg "wordt (er bestaat dan dagbUndheid) of andere 0erg (er bestaat dan nachtblindheid; zoodra het begint te ?J ' dt de liider hulpbehoevend doordat hij niets meer

vernietiging van zenuwweefsel kan er bi] optreden olt t gez htsze'nul, gedeeltelijk of in zijn geheel voorgoed buhen werking wordt gesteld. Het is begrijpelijk, dat de donker^^edteerden ook van deze aarfdoeningen alweer minder las rndeSen dan de blonden (de Albino's zijn daarentegen uiterst „chtschuw !) de Britsche soldaten in Th.bet hadden er veel van ÏT, Sl 1 Z n.n Russisch-Jaoanschen oorlog werden de Russen

er wèl door gekweld, de donkeroogige Japanners echter niet!

De eTctrisChe ophthalmie" (oogontsteking) is te beschouwen als een ernÏge vorm van sneeuwblindheid. Zijn de oogen lang een ernsugc . .„rarhi„„ vatl stra en v*n korte golf-

hevig blootgesteio aan uc uiw«™..6

Se, dan kan het weefsel van netvlies en oogzenuw zelfs ver Sgd worden met blindheid als gevolg. Deze aandoening kan ookln Ifchter graad voorkomen: de menschen hebben dan klachook in iiuuci Si« . . . „«„vu.ccrhprntp. d e niet door

ten over hoofdpijn en vermmaeruc R^rw^i . ...A tan £en bril kan gecorrigeerd worden; de «o^^gg^ nnzent zoo geijverd hebben voor goed-verhchte schoollokalen rld op di gebied verschrikkelijk overdreven: één hunner e!LhTbijv , dat leder schoolkind vanaf zijn plaats eeri behoorH k s uk van het hemelgewelf zou te zien krijgen!) hebben mtjns IS tot dusver véél te weinig* de ^,1^^

ten rekenine gehouden! tn toen koiuc. ^ ^ »-voor b j menfehen, die in ai te schel verlichte werkplaatsen en winkels hun brood moeten verdienen. Zoo ergens dan zijn we op 1B| van bet eene uiterste

uiterste!) vervallen; zoo ergens uan ...... — - ■ •

teurs(trices) reden om in te grijpen! En als de dit lede Ue gelezen hebben, dan zullen ze, hoop rk, begnjpen, ■dat de uitvinder van de onaanzienlijke petklep en hoedrand en ook die van défnoekap - de parasol niet te vergeten! - vèèl meer verdienste nebbe^n «ij en de meeste z.g. wereldverbeteraars gezamenlijk.

Sluiten