Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tJF SïSpfclend* schoollokalen. OpTonmgelageu heb ik de gor^nen

'ÉÉmy 1 g3Sn vöör de kinderen van» speelplaats kwamen. De gunstige H *ÉP • f '3oed was direct merkbaar; zij werkten den géhl^en middag ruSgf ,| lldoor Bij wijze van tegenproef liet ik den volgenden (zonnigen) (Wk de gordijnen open; de kinderen waren en bleven onrustig. Kort gf|| 4eden toen ik de plassen bezocht, waarin de kweekelingen onderwijs ; gaven naderde ik een lokaal waar het zeer wanordelijk toeging. Ik kwam'het lokaal stilletjes binnen, sloot de gordijnen en merkte op, dat de kinderen binnen enkele minuten rustig waren en dit bleef hetj| geval zooals ik later in den middag kon waarnemen", enz.

In Amerika is het een tijdlang de mode geweest ook de kinderen (tot de zuigelingen toe!) aan het felle zonlicht bloot te / Irthet voort! stellen; Dr. Woodruff schrijft dat het resultaat is geweest: neu- ê ■ET'* rasthenie; en hij voegt er dan.ook bij - zooals ik reeds »n mijn eerste artikel meedeelde - dat de mode gelukkjg aan het afzakkM is, dat de mannen van de praktijk er het verkeerde van hebben^ leeren inzien! Zegt het voort!

Ook over den zoogenaamden „zonnesteek" mag hier ter plaatse ■mesteek en niet gezwegen worden; deze aandoening moet niet verward worden %SSSZ met die, welke door oververhitting ontstaat; marcheerenne soldaten kunnen als het warm is, óók al is de lucht bewolkt, Rusteloos neervallen en zelfs sterven, doordat ze de door het marcheeren gevormde warmte niet kunnen kwijt raken aan de warme lucht, die hen omgeeft; hetzelfde kan ook bij stokers en tremmers in de warme stookruimten van stoomschepen geschieden.l&aar deze . aandoening mag niet met „zonnesteek" op één lijn gestéld worden, . Zonnesteek treedt op als een gevolg van directe felle zonbestraling; hierbij zakt de persoon plotseling in elkaar zonder zijn bewustzijn te verliezen, heeft een weeke, snelle pols, een normale temperatuur (of zelfs daar beneden), opgezet gelaat; roode uit-| puilende oogen, koude handen en voeten. Wordt hij in de schaduw gebracht, dan herstelt bij meestal spoedig na toediening van een opwekkend middel. In 1906 werden bij de Elks-parade in Philadelphia honderden menschen, die in de zon stonden, er door Wi1 aangetast. In de warme landen beveiligen de .inboorlingen zich er tegen door hun hoofd en nek te bedekken met hun haren of met een of ander hoofddeksel. Kolonel Maud had voor vele jaren fcij beschermen feeds opgemerkt, dat gevallen van „zonnesteek' 'weinig vowk™^ 'ook hun nek! als hoofd en ruggegraat bedekt waren met ondoorschijnende

kleedingstukken; in de Engelsche koloniën dragen de sölcaten ■ dan ook helmen mét ;wStt^ei^i^^M^^'|

V' Héél gewichtig is, wat nü komt; in alle, boeken over psychiatrie . \ r én gerechtelijke geneeskunde kan men lezen, dat in alle landen ?f|||t - ■" * | het aantal zelfmoorden in de zomermaanden vèèl grooter is dan Atle in de andere maanden; in overeenstemming daarmede is in de rijkestetistlsc;^ krankzinnigengestichten van New-York het aantal aanvragen om gegevens. opname in de zonnige maanden van het jaar veeugrooter'dan iny^^^^^B de donkere maanden; en dat dit niet direct door *le hitte veroorzaakt' wordt, maar wel degelijk samenhangt rae*||ïen invloed k^jjÊM van bet licht als zoodanig, heeft men met behutp|pn de verschillende weerberichten kunnen vaststellen. Ook het aantal misdaden is er het grootst op zonnige dagen!

Van groot belang acht ik het, dat in Amerika gebleken is, dat de Gevaarvoor 1 Wu$4en ér in allerlei opzichten ook ten déze vèèl slechter aan toe UondJH zijn dan de donker-gepigmenteerden 1 Men is er zelfs toe gekomen \oor het leger op de Filippijnen gèèn blonde menschen meer aan te nemen, omdat bij hen de ziektecijfers het grootst waren. In de zon' nige gedeelten van Amerika voelen de blonden zich in den eersten • Een kwestie Ijöl tijd na j|ttn aankomst wel is waar zèèr opgewekt en levenslustig, groot belanj maar aljèèl gauw beginnen ae over moeheid en slapeloosheid te voor I klagen; ze beginnen er oud uit te zien, vertoonen allerlei verschijn- m°g^ selen van zenuwuitputting, van zenuwzwakte. In de krankzinnigen- a„e landver^ gestichten van New-York bevinden zich dan ook beiré^telijk vèèl zersj meer blonden dan verwacht zou mogen worderMffant „New-York^ kan worrlen beschouwd als een stad van bruinoogigen". Ook in de armenhuizen is men wat de blonden betreft tot een dergelijkfedroe- A vige conclusie gekomen! Dr. S. Carlsen heeft in een Noorsch blad | („Tidsskrit for den Norske Laegefovening" n°. 10 1908) een artikel ||r - • ■ gepublüfeebrd over den invloed van het klimaat op Noord-Europee- .m^ sche, in het bijzonder Noorweegsche immigranten in Amerika. Hij^^p^Mfc schreef daarin: „in Minnesota en Dakota gaan zij achteruit ondanks goed voedsel, ruime luchtige en goed verwarmde huizen en een niet al te ingespannen leven. De kinderen zien er slecht ontwikkeld en bloedarm uit, lijden aan tandziekten en catarrhen; tachtig procent zijn nerveus. Ontmoeten we een gezontfeiifcrachtige vrouw met blozende wangen, dan kunnen we er zeker van zijn, dat ze nieuwelinge is. De Nooren, die zich in Texas gevestigd hadden, zijn totaal verdwenen, niet doordat ze in de bevolking zijn opgegaah, maar wèl omdat

Sluiten