Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een krachtig argument tegenoyér $è dames.

irtijk*

"■■ Wi,n 'naiAfflMTnsMi7^'!«.- het onfreschikté klimaat niet behc

flpiraen$>ntwikkelen1

Es'^Me dunkt, met ai qeze ervaringen Kunnen iuc uuwfKf»* ^nÖO^^(sters) het voorloopig Ik ho|jp?;dat ze er dodf^

• nadenken en tot beterschap zullen gebracht worden.

fɧReed6' eenige malen heb ik geschréven, dat ik vaststeken op

We hulp van de ydelheid; in overeenstemming hiermede meen ik crnprl te' doen door aan het slot den inhoud mede te deelen van

een brief, dien de meermalen vermelde Dr. Woodruff ontving van A~~,n u/ochinrrt/Mi • in fnlnradn — schreef zii —zou ik

ecu uaiut u.i .icwiimg«».i. n ~— —' j

niet willen leven al gaven ze me het gebèèle land. Aan de.OostelMter

grenzen. moest een waarstuuwuig siami. „mai aut nuwF

goed uiterlijk, Jop een mooie huid („complexion")-varen, gij die

hier binnen treedt . Een mooie huid! Uie ziet men nergens in oen gébeelen staat. Men kan zich bijna geen huidvoedsel genoeg vér-

schaffen om te voorkómen dat men uitgedroogd raakt tot op de botten toe. Het geschitter van het licht doet u de oogen toeknijpen

totdat uw gelaat er, door de vele rimpels, uitziet als een spoorwegv,,«.4 u*i klimaat windt 11 éérst nn. zoodat ee werkt als een

. stoommachine. Het prikkelt uwe zenuwen tot het leveren van de

. .. ' Ï33t ï~U -1,. l../.n4 ™\\ cnraol/f uliirr orii

grootste energie, uij wauucn ma muu, ^n.».»» ,»yu6, &.j meent dat Colorado het prachtigste klimaat op#lrdeI*, totdart:

er op één of anderen dag een vnenain uit een Kiem piaatsjc m , . Nieuw-Engeland komt, en na u eénigen tijd te hebben aangekej^^

zegt: .Maar lieve, wat ben je oud geworden . In Colorado rust men niet uit. daar put men zich uit, en aan het uitenfck is dat

het eerst te zien".

nu nnrrippl van een dame uit het zonniee Colorado" (Zie „Wood¬

ruff l.c. blz. 250)" stemt volkomen overeen met alles wat ik in

i j„ n.nn»«„A linnaonKiHnarcfclsrc^ crpcfhrpvpn

QeZe arilKClCIl UVC1 UC UlUUCHIt iu»oauuiuu>.ioVl,.v.^ &"—* - —

heb. Ik geloof niet, dat tleze lieden mij dadelijk dankbaar zullen .

zijn voor mijne waarschuwingen; wei Den ik er zener van, u«v zij op den duur zullen inzien (toestemmen is.hèèl iets ande#M

dat ik het goed met hen meen en dat zij alle reden hebben mi] te beschouwen: als „een vriend, die hun i\e feilen wilde toonen"

en die het best en het snelst hoopte te slagen tloor hen op een

nncrpuaartiike wiize in het zonnetie te zetten.

"j-- -j— '

cWjopÈr^lBrl*'^^

p^^ANADEES|;:'' '1

prijs ƒ 3.25 gebonden, g■'.>;■".

SES* Dé „Tocht van de Ój^ischlan^ voor de | 'Jra^fJ .-bewerkt. Een boek van blijvende, waarde, l'^F^oi spanning.

K'^Jp''"t In eiken boekhandel verkrijgbaar of rechtstreeks van den uitgever

ffi^Ém'HAVE Mv\STERDJ||j

MM WAT DE PERS ER VAN ZEGT:

I Wjt'M^^i'tmÏM^mSM IHë*':. • ;''»E.|lf

W>FW7«:'-" V, iW''-r- %Wr ::' ' -Éi*' 1» Anti-Revt], Rotterdammer:

lÈ?zw**$&}-'-Wanneer' ge de' beproefde boeiende gaven van vertellen van

Kieviet kent, dan begrijpt ge, dat dit een zeldzaam mooi jongensboek- is.

Utrechtsch Nieuwsblad:

Het is een prachtig jongensboek dat royaal eri goed verzorgd is uitgegeven waarin de plaatjes een goed figuur maken. Kieviet, de bekende schrijver, -hééft de „Tocht van de Deutschland" op deze wijze vereeuwigd. Het is niet alleen jongensboek voor dezen tijd, doch van blijvende waarde.

Sluiten