Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETROFF (bitter).

En zoo zult gij de zaak des volks, waarmee de uwe samengegroeid is gelijk met zijn stam een tak, geen hulp brengen, maar schade; zult 'u zeiven te gronde richten, eerste offers van het roek'loos waagstuk dat misschien ons allen verderven zal....

CHRYSTALOFF (vast en rustig invallend tot den soldaat).

Maar nochtans, makker, weig'ren wij onze hulp u niet. Wat de vergaadring uwer kameraden besluiten moge: gij vindt ons naast u in 't uur van de daad. Wat wij vermogen dat zullen wij doen, doen met geheel ons hart, in zulk een vaart van jubelende hoop en zelf-vertrouwen als ons reeds droeg over zee van gevaren en verder draagt naar 't doel. - En wat aangaat het donk re toekomstbeeld in uw gedachten, Petroff, of 't waarheid worden zal, of niet: dat weet geen mensci> - dat hangt aan duizend draden die niemand allen ziet. Is rijp, is niet rijp de tijd voor den algemeenen opstand? Geen rekensom, geen meetkunst wijst het uit: de daad, de daad alleen beslist het. - En, (totTetroff) kameraad, wat zal sneller dan het klepp'ren van de geweld'ge vleugels dezer daad, de donk're massa wekken uit den slaap der onbewustheid, wegheffen haar oogen van 't sloopend ture' op dagelijksche zorg? Wat draagt meer dan die daad een dubbel aanschijn, verschrikkend met het fronsen van gevaar ' den vijand, ons toelachende met oogen rijk van beloften, licht van zegepraal?

Sluiten