Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ik, en zullen mijne kameraden

u, leden van den krijgsraad, antwoorden.

Er zijn geen rechters nu door Rusland: niets

dan beulen, en er zijn door heel de wereld

geen rechters naar onze gerechtigheid.

Maar omdat misschien, — zooals rook door spleten

stijgend, verraadt hoe diep in 't hart der rotsen

voortwoedt het onderaardsche vuur, — een glimp

van ons woord dringende door deze muren,

hun daar buiten zal teeken zijn, dat d'oude

vlam nog leert: daarom spreken wij.

EERSTE OFFICIER (norscl).

Ik vraag

u niet, noch uwe medeplichtigen

waarom ge spreekt of zwijgt: uw gronden gaan ons niets aan. Bekent ge, ja dan neen, u schuldig.

CHRYSTALOFF.

Gij beschuldigt ons, dat wij met geweld

hebben getracht d'orde omver te werpen

van den staat, doende alsof de wil van enk'len

heeft aangeblazen en verwekt de orkanen

der volksbeweging. Hier mijne genoote

zal spreken over onze rol als leiders.

Ik bepaal tot dit punt mij: ons geweld.

D'oude regeeringsvorm absolutisme is door zegevierende volksbeweging omvergeworpen in d'Oktobermaand. Maar hoe volbracht het volk die gloriedaad? Hoe triomfeerde t over zijn verdrukkers ? Niet door geweld. Geweld is niet de stift waarmee aan den horizon der historie de volk'ren opteeknen hun zegepraal; t is de bloedige paal, waarmee de heerschers

Sluiten