Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stutten 't afbrok'lend stelsel hunner macht, 't Volk zegeviert niet daardoor, dat het doodt, maar daardoor dat het met stralende oogen besluit voor vrijheid in den dood te gaan, 'Ssplpij .en uw geweld weerstaat met naakte borst. Geen macht ter wereld kan 't volk durend knechten, wanneer 't besloten staat liever te sterven dan voort te leve' in dienstbaarheid.

De aam

van dien oppersten moed blaast alle heerschers

omver. De aam van dien oppersten moed

ging door het volk in lichte Oktoberdagen:

eeuwig zal stralen hun glanzend gelaat!

„Vrij worde' of sterven" — zoo besloten wij,

zoo traden wij tegemoet die ons doodden, '.v'Vr**r

zoo zegevierden wij.

't Absolutisme week enk le passen achteruit, 't Gaf vrijheid van woord en pers, amnestie voor de strijders, * belofte van een Doema: gouden trits van rechten dwarrelde door de lucht; onze oogen zwommen, vrijheidsdronken, in gouden droom : den gouden doom der gouden vrijheidsdagen, Oktoberdagen: zie hun' toppen rijzen stralend uit grauwe klomp van knechtschap op. Maar nog wortelde geen van onze rechten, en glans onzer vrijheden was geweven uit droomenstof, ijl en onduurzaam blijkend als zij. — De machten van 't verleden, waren verlamd geweest, vernietigd niet. Opnieuw begon d'arm van 't gezag kracht'ger te roeren zich, door goudstroom der bourgeoisie gevoed, door stroom van 't kapitaal uit alle landen. Van den troon sponnen zich in donker draden naar het verdierlijkte kroost der ellende, \

Sluiten