Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET

van den 4den November 1919, S. 628,

betreffende vrijwillige ouderdomsverzekering.

(OUDERDOMSWET 1919,)

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oraüwü-Nassau, enz., enz., enz.

1 'Alleii, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten :

Al zoo WSJ'ill'ö^érWeging genomen hebben, dat het wenschélijfe' is aan arbeiders en personen, diè"eoonomisch met arbei" ders zijn gelijk te stellen, onder' bepaalde voorwaarden de gelegenheid te geven, bij de Rijksverzekeringsbank eene vrijwillige vefBékeiing te'sluiten tegen geldelijke gevolgen van den ouderdom ;

Zoo is het, dat Wijdden Raad van State gehöörd, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk-Wij goedvinden en verstaan bij deze :

§ 1. Alge.meme Bepalingen. <

Omschrijvingen.

Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder :

De Bank : de Rijksverzekeringsbank ;

Ouderdomsfonds: het fonds, waarin gestort worden de gelden, aan de Bank toekomende krachtens deze wet;.

Sluiten