Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het eerste en tweede lid van dit artikel voorgeschreven.

Uitvoering der verzekering.

Art. 5. De uitvoering der Verzekering wordt, overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen, opgedragen aan het bestuur der Bank, aan de Verzekeringsraden en aan de Raden van Arbeid.

Uitgaven der Raden van Arbeid.

Art. 6. 1. De kosten, welke voor de Raden van Arbeid voortvloeien uit bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften, worden door hen bij voorschot voldaan en komen ten laste van het Ouderdomsfonds.

>l,t&|Dc wijze, waarop deze kosten gorden vastgesteld of begroot, alsmede de wijz^waarop de vastgestelde of begroote kosten door het Ouderdomsfonds aan de Raden van Arbeid worden terugbetaald, wordt door Ons geregeldĀ»!.

Aansprakelijkheid van het Rijk.

Art. 7. Het Rijk is zonder eenig voorbehoud aansprakelijk voor de betaling door de Bank van de ingevolge deze wet toegekende renten en uitkeeringen.

Art. 8. Alle stukken opgemaakt ter uitvoering van de bepalingen bij of krachtens deze wet gegeven zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie, en worden kosteloos uitgereikt.

Posterijen.

Art. 9. 1. De diensten door de posterijen aan de Bank te bewijzen, worden door het Rijk bekostigd;""

2. Voor brieven en verdere stukken, welke den dienst der Bank en, voor

Sluiten