Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel betreft de uitvoering dezer wet, den dienst der Raden van Arbeid betreffen, wordt vrijstelling van port en, indien de afzender dit verlangt, van het recht verschuldigd voor de gewone aanteekening verleend.

3. Ingeval van verlies van brieven of andere stukken, voor welker aanteekening geen recht is voldaan, is het Rijk geen schadevergoeding verschuldigd.

§ 2. Van het voorwerp der verzekering.

Ouderdomsverzekering.

Art. 10. 1. Ieder Rijksingezetene, die den leeftijd van 35 jaar nog niet bereikt heeft en die zelf of wiens echtgenoot niet naar een inkomen van 2000 gulden of meer in de Rijksinkomstenbelasting is aangeslagen, is bevoegd zich bij de Bank te verzekeren voor eene rente na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd.

2. Dezelfde bevoegdheid verkrijgt de Rijksingezetene, die bij het in wérking treden van deze Wet den leeftijd van 35 jaar, doch dien van 65 jaar nog niet bereikt heeft, zoodra hij niet meer aan de in artikel 24 gestelde welstandseischen voldoet.

3. Een gehuwde vrouw kan de verzekering sluiten zonder bijstand van haar echtgenoot.

Bedrag rente.

Art. 11. De rente, in het vorig artikel bedoeld, bedraagt, naar keuze van den verzekerde, 3, 4, 5 of 6 gulden per week.

Uitkeering bjj overlijden.

Art. 12. Bij overlijden van den verzekerde, mits niet binnen drie jaren na den dag, waarop de in artikel 10 bedoelde verzekering werd gesloten, wordt een bedrag van 100 gulden uitgekeerd aan

Sluiten