Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den persoon, daartoe door den verzekerde op door Ons te bepalen wijze aangewezen; bij gebreke van zoodanige aanwijzing wordt bedoeld bedrag uitgekeerd aan zijn echtgenoot en is er geen echtgenoot, aan hen, die binnen drie maanden na het overlijden aantoonen, dat zij voor de begrafenis hebben gezorgd.

Ingang rente.

Art. 13. De rente gaat in op den eersten dag der week, waarin de verzekerde den leeftijd van 65 jaar bereikt.

Uitbetaling der rente.

Art. 14. 1. De uitbetaling der rente geschiedt éénmaal per week ten kantore der posterijen van de woonplaats van den rechthebbende of op zoodanige andere plaatsen als door Ons aangewezen mochten worden. Indien de rente minder dan 50 cents per week bedraagt, kan het bestuur der Bank andere uitbetalingstermijnen vaststellen.

2. De renteuitkeeringen worden betaalbaar gesteld op Dinsdag van elke week of, wanneer de betaaldag een Kérstdag of Nieuwjaarsdag zou zijn, op den daaraan voorafgaanden werkdag.

3. Van de bepaling van het voorgaand lid kan bij algemeenen maatregel van bestuur, gehéél of gedeeltelijk worden afgeweken.

4. Aan buitenslands gevestigde rentetrekkers kan op hun verzoek de rente worden overgemaakt, in de termijnen en op de wijze, voor ieder geval afzonderlijk door het bestuur der Bank te bepalen, onder aftrek van de kosten op de overmaking vallend.

5. De- eerste uitbetaling van de rente omvat zóóveel wekelijksche rente-termijnen als na den dag van ingang der rente verschuldigd zijn.

Sluiten