Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Elk beding,*strijdig met het tweede lid van dit artikel, is nietig.

§ 3. Van de premie. Bedrag premie.

Art. 18. 1. Door den verzekerde wordt een premie betaald, afhankelijk van den leeftijd van den verzekerde bij het aangaan der verzekering eR van het bedrag der verzekerde rente.

2. Het bedrag der premie en alles wat op de premiebetaling betrekking heeft, wordt bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld.

Onthefling premiebetaling.

Art. 19. 1. Van de verplichtingen om premie te betalen wordt op zijn vérzoek door het Bestuur der bank ontheven de verzekerde, die blijjrend invalide is. Ontheffing wordt niet verleend indien zij wordt gevraagd binnen drie. jaren na den dag, waarop de in artikel 10 bedoelde verzekering werd gesloten.

2. Ingeval van ontheffing van de verplichting tot premiebetaling duurt de verzekering voort en wordt aangenomen, dat de premiën, welke'anders verschuldigd zouden zijn, door den verzekerde worden voldaan.

Eindigen der premiebetaling.

Art. 20. 1. De verzekerde is te allen tijde bevoegd de premiebetaling te doen eindigen.

2. Indien artikel 19 op den yerzekeïde niet van toepassing is, geeft het bestuur der Bank den verzekerde een bewijs, vermeldende :

a. den datum, waarop de premiebetaling eindigt.;

6. het rentebedrag, waarop de verzekerde bij het bereiken van den 65-

Sluiten