Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jarigen leeftijd recht heeft. Dit bedrag wordt | vastgesteld volgens regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen.

3. Indien aan een verzekerde een bewijs, als bedoeld in het voorgaand lid, is uitgereikt, vervalt het recht op de uitkeering bij overlijden, bedoeld in artikel 12.

Art. 21. 1. De verzekerde is verplicht de premie op den ingevolge den in het tweede lid van artikel 18 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur vastgestelden vervaldag te voldoen.

2. De verzekerde, die 10 achtére'éilvolgende vervaldagen in gebreke gebleven is de premie te betalen, wordt geacht de premiebetaling te hebben doen eindigen. Het vorig artikel is alsdan van toepassing.

3. De verzekerde, die minder dan 10 achtereenvolgende vervaldagen in gebreke gebleven is, prëinié te betalen, en wederom premie betaalt, wórdt geacht die premie te voldoen ter betaling van de premie, die het langst geleden vervallen is.

4. De premiën, welke bij het toekennen eener rente door den verzekerde nog verschuldigd zSjiJ"^worden overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen met die rente verrekend.

Herstel verzekering.

Art. 22. 1. De verzekering, die ingevolge de twee voorgaande artikelen gewijzigd is, kan op verzoek van den verzekerde worden hersteld, mits de verzekerde aan het bestuur der Bank een inkoopsom betaalt.

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur worden regelen omtrent de berekening en de betaling dier inkoopsom

Sluiten