Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld en wordt alles, wat verder op het herstel der verzekering betrekking heeft, geregeld.

3. Bij overlijden van een verzekerde, wiens verzekering hersteld is, binnen één jaar na het herstel der verzekering wordt de uitkeering bij overlijden, als bedoeld in artikel 12, niet uitbetaald.

Rechter.

Art. 23. 1. Van de beslissingen van het bestuur der Bank omtrent het weigeren om eene verzekering te sluiten, het vaststellen van het bedrag der premie, het toekennen of weigeren eener rente, het toekennen of weigeren eener uitkeering bij overlijden, het ontheffen van de verplichting tot premiebetaling, het beëindigen der premiebetaling en het herstel der verzekering 'staat beroep open bij de Raden van Beroep en hooger beroep bij den Centralen Raad van Beroep, bedoeld in artikel 1 der Beroepswet.

2. De bepalingen van de Beroepswet en van de ter uitvoeiing dier wet genomen besluiten zijn van toepassing, met inachtneming van de wijzigingen, die de aard van het onderwerp vordert.

3. Het beroep wordt ingesteld bij den Raad .van Beroep, binnen wiens ressort hij, die het beroep instelt, zijn woonplaats heeft, of, heeft hij zijn woonplaats niet binnen het Rijk, bij den Raad van Beroep te Amsterdam.

4. Alles hetgeen verder op dit beroep betrekking heeft wordt zoo noodig bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld.

., Overgangsbepalingen . Ouder dan 35 jaar.

Art. 24. Gedurende de eerste vier jaren na het in werking treden van deze wet, is ieder Rijksingezetene, die

Sluiten