Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Leeftijd van 35 jaar doch dien van 65 jaar nog niet bereikt heeft, naitB hij zelf of zijn echtgenoot niet in de vermogensbelasting en niet in de inkomstenbelasting naar een inkomen van 2000 gulden of meer is aangeslagen, bevoegd zich bij de Bank te verzekeren voor eene rente na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. De verzekering wordt geacht een aanvang te nemen op den dag, waarop deze wet in werking treedt.

2. Is de betrokkene bij het'in werking treden van deze wet geen Nederlander dan is hij niet bevoegd zich te verzekeren, tenzij hij aantoont gedurende de zes jaren, onmiddellijk voorafgaande aan het in werking treden van deze wet, zijn woonplaats of zïjji hoofdverblijf binnen het Rijk te hebben gehad.

Art. 25. 1. Degene, die ingevolge het vorig artikel bevoegd is zich te ver-' zekeren en hetzij 'ten tijde van de aanmelding tot de verzekering verzekeringsplichtig is ingevolge de Invaliditeitswet, hetzij na die aanmelding verzekeringsplichtig wordt, betaalt de premie bij den algemeenen maatregel van bestuur in het tweede lid van artikel 18 bedoeld, vastgesteld voor personen van vier en dertig jaar, te betalen voor een rente van f 3 per week en heeft na het bereiken van den 65-jarigen leeftijd recht op een rente, waarvan het bedrag wordt bepaald door het 'bedrag der premie in verband met affiï:lé)efÉijdibij toetreding.

2. De "berekening van het bedrag der rente geschiedt overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen.

3. De bepalingen van dit artikel vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van de uitkeering bij overlijden.

Art. 26. Degene, die ingevolge artikel 24 bevoegd is zich te verzekeren en

Sluiten