Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzoeker in het jaar bedoeld in artikel 30 heeft gewoond, geven omtrent de aanslagen in een der onder a of b van artikel 30 bedoelde belastingen aan het bestuur der Bank, op zijn verzoek eene verklaring af.

2. Het is, ook na verlies van ambt of betrekking verboden aan ieder, die ten gevolge van de toepassing van het eerste lid kennis bekomt van zaken, waaromtrent aan Inspecteurs der registratie of der directe belastingen geheimhöttêittg is opgelegd, die zaken verder bekend te maken dan voor de uitoefening van zijn ambt of betrekking gevorderd wordt.

Inlichtingen door ambtenaren burgerlijken stand.

Art. 39. Alle ambtenaren, tot afgifte van uittreksels uit registers van den burgerlijken stand bevoegd, zijn verplicht aan het bestuur der Bank en de door dit bestuur aan te wijzen personen de door dezen gevraagde uittreksels uit die registers kosteloos toe te zenden. Op die stukken wordt door den ambtenaar, die Tleze afgeeft, vermeld, dat zij mtslmtend kunnen dienen bij de toepassing van deze wet.

Strafbepalingen.

Art. 40. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft elke opzettelijk onvolledige of onware opgave of inlichting, ten aaDzien van zaken of feiten de naleving, de uitvoering of de al of niet toepasselijkheid van deze wet of van een krachtens deze wet genomen besluit betreffende, mondeling of schriftelijk gedaan of verstrekt aan ambtenaren, beambten, commissiën of leden van commissiën belast met de uitvoering dezer wet.

Art. 41. 1. Met gevangenisstraf van

Sluiten