Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Raad van Beheer van het Nutsinstituut voor Volksontwikkeling te Amsterdam.

Bij dezen heeft de Commissie, door Uw college ingesteld en belast met de bespreking van de vraagstukken, die zich bij de regeling der onderwijzersopleiding volgens de nieuwe wet L. O. voordoen, de eer U hierbij het rapport harer overwegingen aan te bieden.

De Commissie achtte zich niet bevoegd over de regeling van het onderwijs aan de opleidingsschool advies uit te brengen. Zij heeft daarom gebruik gemaakt van de bevoegdheid voor dit onderdeel een subcommissie aan te wijzen en was zoo gelukkig de dames C. M. den Boer en A. Meijer te Amsterdam en de heeren Dr. E. Bonebakker te Eindhoven, Dr. J. H. Gunning Wzn. te Hilversum, H. P. D. Harmsen te Amsterdam, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm te Amsterdam en P. de Vos te Gouda, bereid te vinden van deze subcommissie deel uit te maken.

Daar de Commissie met de hier ontwikkelde denkbeelden hoopt eenigen •invloed uit te oefenen bij de vaststelling der Koninklijke Besluiten over de opleiding, was de tijd, waarover zij beschikte zeer beperkt. Dit moge ter verontschuldiging strekken voor het eenigszins fragmentarische van het rapport.

L. C. T. BIGOT, Voorzitter. A. OOSTERLEE, Secretaris.

Amsterdam, October '20.

Sluiten