Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van volksspaarbanken, enz., — aan de zorg voor de jeugd van 13 —18 jaar. En zoo is er meer, veel meer; al deze zaken toch hebben in zich een krachtig paedagogisch element.

De taak in de school: de vorming van het kind, lichamelijk en geestelijk, die school maken tot een draagster van beter, mooier, reiner denkbeelden, haar op te voeren tot een progagandiste van al wat goed en mooi en heilig en waar is. De taak daarbuiten, geheel daarmee in overeenstemming : een voortzetting van den schoolarbeid, een werk van verheffing en verlichting, ook van dienende liefde.

De onderwijzer en de onderwijzeres voor te bereiden tot die taak is het werk der nieuwe opleiding.

Gelijk uit de artikelen in de wet blijkt, zal de opleiding in de toekomst geschieden aan opleidingsscholen en kweekscholen. De eerste zijn bestemd voor de vorming van de onderwijzeressen A; de tweede voor die van onderwijzeressen B. en onderwijzers. Ofschoon er met liet oog op de praktijk veel vóór te zeggen zou zijn de kweek- en de opleidingsschool dicht bij elkaar te brengen, besloot de commissie, omdat noch in de wet, noch in de toelichting iets van dit verband b ij kt, de bejde inrichtingen afzonderlijk te bespreken.

We stellen ons voor, achtereenvolgens te behandelen:

I. De nieuwe kweekschool.

II. De opleidingsschool.

III. Overgang tot den nieuwen toestand.

I. De Nieuwe Kweekschool.

Aangezien in de wet eerst gesproken wordt over de rijkskweekscholen en van de bijzondere kweekscholen geëischt wordt, dat ze in hoofdzaak met de eerste overeenkomen, is hier eerst sprake van de rijkskweekscholen en wel van: de toelating, het leerplan en wat daarbij te pas komt en de examens.

Toelating.

De toelating tot de Rijkskweekschool kan op de volgende wijzen verkregen worden:

Sluiten