Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Bij bovenstaande regeling staan de leerlingen van scholen voor U. L. O. in zoover bij de leerlingen van de in de eerste drie gevallen genoemde scholen ten achter, dat het hun niet mogelijk is om op grond van een door het onderwijzend personeel der school uitgereikt diploma tot de kweekschool toegelaten te worden. Deze onbillijkheid vervalt, indien men de leerlingen eener school voor U. L. O. waar de moderne talen en de wiskunde onderwezen worden met een verklaring van het hoofd der school, dat zij het onderwijs met vrucht gevolgd hebben, tot de kweekschool toelaat. Om mogelijk misbruik te voorkomen, diende de directeur der kweekschool het recht te krijgen, een klacht bij den Hoofdinspecteur in te dienen, indien hem blijkt, dat het Hoofd eener school voor U. L. O. de bedoelde verklaring afgeeft aan leerlingen, die er niet voor in aanmerking komen. Blijkt de klacht gegrond, dan kan aan de school, waarover de klacht is ingediend, het recht om de verklaring af te geven, voor een bepaalden tijd ontnomen worden. Leerlingen van scholen, waar óf een der moderne talen óf de wiskunde niet onderwezen worden, zouden in het ontbrekende vak een aanvullingsexamen kunnen afleggen. Tegen deze regeling kan als bezwaar aangevoerd worden, dat het in de practijk zeer moeilijk zal blijken om te beoordeelen, of het hoofd eener school voor U. L. O. de verklaring in kwestie te lichtvaardig heeft verstrekt.

III. De derde oplossing zou kunnen zijn, dat leerlingen van een school voor U. L. O. worden toegelaten op een verklaring van het hoofd der school, ten genoegen van den directeur en de leeraren der kweekschool, met recht van beroep op den Hoofdinspecteur.

Deze laatste regeling lijkt ons de eenvoudigste en daarom ook de meest aanbevelenswaardige.

De candidaten, die verkeeren in de gevallen onder a, b en c, worden zonder meer geplaatst op een verklaring van den directeur der H. B. S. of den rector, dat zij inderdaad in die gevallen verkeeren.

Van hen, die een U. L. O. school hebben afgeloopen, wordt een verklaring gevraagd, dat zij het onderwijs aan de kweekschool kunnen volgen. Deze verklaring kan zoo ingericht worden, dat daaruit blijkt, dat de candidaat over voldoende kennis beschikt en ongeveer gelijk staat met hen, die een H. B. S. 3-jarigen cursus hebben afgeloopen.

Sluiten