Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de candidaten, die deze vooropleiding missen moet het examen worden afgelegd boven aangeduid onder e.

Bij het afleggen van dit examen zullen de candidaten blijk moeten geven, dat zij voldoende ontwikkeld zijn om het onderwijs aan de kweekschool met vrucht te volgen. Niet de hoeveelheid parate kennis, maar de algemeene geschiktheid moet bij de beslissing den doorslag geven. Het programma is daarom in algemeene termen gesteld en houdt tevens verband met het voor de kweekschool ontworpen leerplan, zooals b.v. blijkt bij het vak rekenen, waar vaardigheid in het „practisch rekenen" met opzet weggelaten is. Voor de nuttige handwerken is geen programma opgenomen omdat de opleiding voor een akte van bekwaamheid in dit vak niet langer aan de kweekschool dient te geschieden, daar deze opleiding het onderwijs in de andere vakken ten zeerste drukt.

Het programma voor dit examen kan aldus luiden :

Lezen. Nauwkeurig en natuurlijk lezen van een niet te moeilijk stuk proza of poëzie. Hierbij zal gelet worden op een zuivere uitspraak en verstaan van het gelezene.

Schrijven. Het schrijven van een goede, duidelijke hand (geen groot of middelgroot schrift).

Rekenen. Vlug en nauwkeurig cijferen; kennis van ons muntstelsel; eenige kennis van de voornaamste buitenlandsche munten; procentrekening; effectenrekening; kennis van vlaktematen, ruimtematen, inhoudsmaten en gewichten. Hoofdzaken uit de theorie der rekenkunde: o.a. practisch bruikbare kenmerken van deelbaarheid. G. G. D. en K. G. V., gewone en tiendeelige breuken, leer der evenredigheden.

Ned. Taal. Kennis van de hoofdzaken der Nederlandsche spraakkunst. Schrijven zonder grove taalfouten. Eenige vaardigheid in het zoowel mondeling als schriftelijk uitdrukken der gedachten.

Geschiedenis. Kennis van de hoofdzaken der vaderlandsche geschiedenis. Eenige kennis van de hoofdtrekken der algemeene geschiedenis tot 1789.

Sluiten