Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardrijkskunde. Eenige kennis van de staatkundige aardrijkskunde van Europa en van de overige werelddeelen; meer in het bijzonder van Nederland en zijn overzeesche bezittingen.

Kennis der Natuur. Voornaamste eigenschappen van vaste lichamen, vloeistoffen en gassen. Voornaamste verschijnselen op het gebied der warmte. Eenige kennis van den bouw en het leven van de voornaamste inlandsche gewervelde dieren. Eenige bekendheid met de in Nederland algemeen voorkomende planten en het determineeren daarvan.

Teekenen. Het teekenen van een eenvoudige vlakversiering of van eenvoudige voorwerpen naar de natuur.

Fransch, Duitsch, Engelsch. Kennis van de hoofdregels der spraakkunst. Het kunnen lezen en verstaan van een eenvoudig stuk proza of poëzie. Eenige vaardigheid om zich in de vreemde taal mondeling en schriftelijk uit te drukken.

Meetkunde. Eigenschappen en congruentie van drie- en vierhoeken. Evenredigheid van lijnen. Merkwaardige lijnen in den driehoek. Inhouden van drie- en vierhoeken. Eenvoudige eigenschappen van den cirkel.

Algebra. Hoofd bewerkingen met geheele en gebroken getallen. Merkwaardige producten en quotiënten en ontbinding in factoren. G. G. D. en K. G. V. Vergelijkingen van den eersten graad met een of meer onbekenden. Wortelvormen. Vergelijkingen van den 2den graad met één onbekende. Logarithmen.

Het Leerplan.

In de eerste plaats volgt hier een verdeeling van het aantal lesuren over de verschillende klassen der kweekschool. De onderstaande rooster is bedoeld als een voorbeeld, op welke wijze die verdeeling zou kunnen geschieden, niet als een bindend voorschrift. Bij het samenstellen van den rooster is uitgegaan van de gedachte, dat het nu maar eens uit moet zijn met het steeds hooger opdrijven van het aantal lesuren aan de kweekschool. De commissie heeft zich daarom niet in de eerste plaats afgevraagd, hoeveel uren per week een specialist voor zijn vak „beslist noodzakelijk" acht, om

Sluiten