Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodoende door optelling tot een algemeen totaal te komen, maar zij heeft nagegaan, hoe groot het aantal uren per week op zijn hoogst zijn mag, opdat er voor de kweekelingen nog voldoende tijd overblijft om zich aan eigen liefhebberijen te wijden, vrije sport te beoefenen, zich met jeugdwerk bezig te houden, en dergelijke dingen, die voor de ontwikkeling van den a.s. onderwijzer van zoo groot belang zijn.

Bij de navolgende regeling is gerekend op 6 morgenschooltijden, ieder van 4 lesuren van 50 minuten en 4 middagschooltijden, ieder van 2 lesuren van 50 minuten, te zamen 32 lesuren. Er is gerekend op 1 uur godsdienstonderwijs per week voor de neutrale kweekscholen; voor de christelijke is dit te weinig; zij zullen den benoodigden tijd zonder al te groot bezwaar kunnen vinden door één of meer middagschooltijden met een lesuur te verlengen. Met dit gering aantal lesuren valt nog heel wat te bereiken, indien men niet langer eischt, dat de a.s. onderwijzer de kweekschool moet verlaten met de kennis van een serie handboeken voor de verschillende vakken, min of meer compleet in zijn hoofd gestampt; maar indien men tevreden is, wanneer hij eenig inzicht heeft verkregen in het wezen der vakken die hij later zal moeten onderwijzen, wanneer hem geleerd is, op welke wijze hij ieder van die vakken heeft te bestudeeren en men hem op de bronnen voor die vakken gewezen heeft. Eerst dan kan de a.s. onderwijzer later zelfstandig verder studeeren en is 'tgeen bezwaar, als hij bij 't verlaten der kweekschool niet alles weet, wat hij later misschien zelf zal. moeten onderwijzen.

't Bovenstaande geldt in hoofdzaak voor de klassen I—III; voor de klassen IV en V, die de helft der schooltijden in de practijk werkzaam zijn, mag 't aantal lesuren wel iets hooger dan 16 zijn.

Het zou zeer gewenscht zijn, indien de leerlingen der hoogste twee klassen gelegenheid kregen zich te ontwikkelen in die richting, welke het meest met hun aanleg overeenkomt. De aspirant-onderwijzers zijn dan op den leeftijd gekomen, dat oud-leerlingen van H. B. S. of Gymnasium hun academische studie aanvangen, zich op 't vak hunner keuze kunnen gaan toeleggen. Een dergelijke specialisatie moet op hoogst bescheiden schaal ook voor de nieuwe kweekschool mogelijk zijn. De klassen IV en V, die 't grootste deel der lesuren gemeenschappelijk hebben, worden ieder boven-

Sluiten