Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewerking van het leerplan. De proeve van een leerplan is niet gelijkmatig bewerkt. De leidende gedachte bij de bewerking is deze geweest, dat de onderwijzer de kweekschool niet behoeft te verlaten met een afgerond, pasklaar geheel van kennis, maar dat het aanbrengen van inzicht noodiger is dan het instampen van een quantum feiten. De formuleering van wat in iedere klasse onderwezen dient te worden is in zeer algemeene termen gesteld, opdat bij eenige uniformiteit iedere kweekschool een eigen aspect kan behouden De commissie hoopt dat het K. B. waarin het onderwijs aan de kweekscholen geregeld wordt', een zoo groot mogelijke vrijheid van beweging zal toelaten; he voorschrijven van een „normaalprogramma» zou voor de nieuwe kweekschool weinig minder dan een ramp zijn. Voor enkele vakken is op bovenstaande wijze van formuleering een uitzondering gemaakt, omdat de leerstof voor die vakken aanmerken* afwijkt van wat tot nu toe op de kweekschool onderwezen wordt. Voor zoover noodig zal bij de verschillende vakken een korte7of anger toelichting gegeven worden. Voorop gaat het leerplan voor de klassen I—III en de gemeenschappelijke lesuren in de k assen W en V daarna volgt het leerplan voor de groepen IVa en b en Va en b. Bii de beoordeeLg van dit leerplan dient niet uit >i oog verloren te worden dat de leerlingen die de nieuwe kweekschool zullen bezoeken op het peil staan, bij de toelating besproken.

FRANSCH, DUITSCH, ENGELSCH. Klasse I—III. Herhaling der spraakkunst. Oefeningen in het schriftelijk en mondeling gebruiken der taal en in het vertalen in het Nederlandsch. Lezen en verklaren van letterkundige werken.

Klasse IV en V. Hoofdstroomingen der letterkunde, in verband met de lectuur. Lezen van historische en paedagogische lectuur.

NEDERLANDSCHE TAAL EN LEZEN. Klasse I. Hoofdzaken der Nederlandsche spraakkunst. Oefening in het mondeling en schriftelijk uitdrukken der gedachten.

Oeïening in de techniek van het lezen, waarbij bijzondere aandacht geschonkTwordt aan de uitspraak en aan een juist gebruik der spreekorganen.

Sluiten